:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek


Konferencja "JĘZYK POLSKI JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI"
2016-01-07

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

zapraszają na
 V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Polonijną 
 


JĘZYK POLSKI JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI


Data: 14 i 15 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, jak zbiorowej, wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi granicami Polski w XX i XXI wieku.

Ze względu na potencjalnie szeroki zakres przedmiotowy tematu organizatorzy pragną, by wystąpienia uczestników skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z instytucjonalnym wymiarem funkcjonowania polszczyzny poza granicami kraju, w tym przede wszystkim (choć nie tylko) na Wschodzie, a także wokół przedsięwzięć o charakterze piśmienniczym, w naturalny sposób wspierających działalność organizacyjną i instytucjonalną.

W odniesieniu do pierwszej grupy zagadnień chodzi w szczególności o działalność szkół i klas polskojęzycznych (w tym wykorzystywane w tych placówkach programy nauczania), organizację mediów polskojęzycznych oraz duszpasterstwa polskiego, a także o politykę oświatową i migracyjną państw, na terenie których istnieją skupiska ludności polskojęzycznej. Zachęcamy szczególnie do prezentacji badań z zakresu lokalnego życia polskich imigrantów, procesu instytucjonalizacji i oddolnych inicjatyw regionalnych.

W przypadku drugiej grupy zagadnień chodzi o treści, idee, symbole etc., obecne w tej części piśmiennictwa polskojęzycznego za granicą, która świadomie i bezpośrednio zaangażowana jest w podtrzymywanie i krzewienie polskiej tożsamości (prasa, książka, Internet).

W ramach przywołanej problematyki nie sposób pominąć zjawiska polskiej repatriacji i reemigracji. Chodzi tutaj o Polaków i osoby polskiego pochodzenia, dla których przyjazd (powrót) do Polski oznaczał rozpoczęcie nowego etapu kształtowania się tożsamości językowej i kulturowej. Organizatorzy życzliwie powitają prace podejmujące również ten obszar badań nad językiem i tożsamością.

Dodatkowy obszar wypowiedzi organizatorzy rezerwują dla wystąpień zorientowanych na refleksję nad tożsamością polską za granicą w perspektywie ogólniejszej, kulturowej, antropologicznej i społecznej. Jako szczególnie interesujące jawią się tutaj kwestie związane z kategoriami obcości i inności, mniejszości, kapitału kulturowego, ideologii, dyskursu, mitu, pamięci i zapominania, powrotu do utraconej ojczyzny etc.

Plonem konferencji będzie publikacja książkowa, prezentująca dorobek ww. podmiotów, ich sposoby funkcjonowania, strategie, programy etc., a także zarysowująca perspektywy rozwoju polszczyzny za granicą w kolejnych dziesięcioleciach. Planujemy również publikację na łamach czasopisma naukowego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do uczestnictwa w niej zaproszeni są badacze problematyki polonijnej, w tym zwłaszcza antropolodzy kultury, historycy, językoznawcy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, pedagodzy, prawoznawcy, socjologowie, oraz osoby czynnie zaangażowane w kształtowanie świadomości językowej naszych rodaków za granicą: nauczyciele, duszpasterze, działacze społeczni, dziennikarze etc.

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

 • Języki konferencji: polski i rosyjski;  
 • Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadesłać do 29.02.2016 roku na adres: rejestracja@konferencjapolonijna.pl;  
 • Opłata konferencyjna wynosi 150 zł dla doktorantów oraz 250 zł dla pozostałych uczestników. Istnieje możliwość wystąpienia w formie posteru, prosimy o wyraźną adnotację na karcie zgłoszeniowej; 
 • Opłatę tę należy uiścić na konto współorganizatora: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Libelta 12/3, 61-127 Poznań, nr konta: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700 z dopiskiem: MIKP imię i nazwisko uczestnika, najpóźniej do 29.02.2016 roku; 
 • W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: publikację referatów konferencyjnych (proces recenzowany), pełne wyżywienie (dwa obiady, bankiet, poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne; certyfikaty uczestnictwa otrzymają jedynie aktywni referenci;  
 • Organizatorzy nie zapewniają noclegów. Koszty noclegu pokrywa referent;  
 • Uniwersytecka baza noclegowa: dsjowita.home.amu.edu.pl. Rezerwacji w DS Jowita należy dokonać osobiście. Szczegółowych informacji udziela kierownik DS Jowita pod nr. tel. 61 829 24 00. 
Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Piotr Kraszewski 
 • prof. dr hab. Artur Kijas 
 • prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz 
 • prof. dr hab. Michał Buchowski 
 • prof. dr hab. Jacek Schmidt 
 • dr Magdalena Lachowicz (sekretarz) 
 • dr Tomasz Nakoneczny (sekretarz) 
Informacji w sprawach organizacyjnych udzielają sekretarze konferencji:  

tel. kontaktowy: Magdalena Lachowicz +48 600 376 720

Informacja dodatkowo znajduje się na stronach Instytutu Wschodniego UAM www.iw.amu.edu.pl oraz stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych escii.eu 

 

Więcej...
Nowy numer "Spojrzenia na Wschód".
2015-12-28
Spojrzenie na Wschód


Nowy numer kwartalnika "Spojrzenie na Wschód" już dostępny! 

„Spojrzenie na Wschód. Kwartalnik wschodoznawczy” jest czasopismem studentów oraz doktorantów Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu.


W najnowszym wydaniu:

ANALIZY I PUBLICYSTYKA

 • Presenting the conflict between Ukraine and Russia as a struggle between the Primordialism and Constructivism. 
 • Human Trafficking: sexual enslavement of Russian woman to Turkey, as a destination country.Presenting the issue from two ethnic aspects gender and race.
 • Rada Arktyczna jako ważne ogniwo współpracy międzynarodowej Rosji w Arktyce
 • Mitologia Osetyjczyków

WYWIADY I REPORTAŻE

 • Armia. Marzenie nieulotne. 
 • Czarnobyl, nasze miejsce, nasz dom.

RECENZJE

 • Antyutopia po rosyjsku?


Więcej...
Nekrolog | Profesor Grzegorz Marian Kotlarski
2015-12-07

 Profesor Grzegorz Marian Kotlarski

21 maja 1936 – 3 grudnia 2015

Dyrektor Instytutu Wschodniego w latach 1993–2002  

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora dra hab. Grzegorza Kotlarskiego. Trudno wspominać Pana Profesora nie używając wielkich słów, gdyż był wspaniałym człowiekiem. Z pewnością wielu – byli uczniowie, studenci, doktoranci, współpracownicy, znajomi – odczuwa na myśl o Panu Profesorze wdzięczność. Nie pozostawał obojętny na kłopoty i problemy innych. Za te słowa skarciłby nas zapewne, nie lubił bowiem patosu i egzaltacji. Zapamiętamy go jako osobę niezwykle życzliwą, bezinteresowną, cierpliwą, skromną, pełną pozytywnej energii, dowcipną i szanującą ludzi. Pan Profesor był współzałożycielem, wieloletnim dyrektorem i dobrym duchem Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 Z naszym uniwersytetem związany był od studiów magisterskich, które odbył na Wydziale Filozoficzno-Historycznym po uzyskaniu matury w Liceum, w Katowicach–Ligocie w latach  1954 – 1960 roku, uzyskując tytuł magistra historii pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisława Grota. Wkrótce potem odbył staż asystencki w nowoutworzonej Katedrze Historii Filozofii, ale zmuszony okolicznościami życiowymi po roku powrócił do Ostrowa Wielkopolskiego i pracował jako nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym do 1967 roku. Właściwa karierę naukową mgr Grzegorz Kotlarski rozpoczął  w roku akademickim 1967–1968 na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Filozofii kierowanej przez prof. dr hab. Stefana Kaczmarka. W tej katedrze przekształcoenj później w Zakład w Instytucie Filozofii UAM przepracował ponad ćwierć wieku. Tam w 1974 roku uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej „Poglądy filozoficzne Patrycego Przeczytańskiego”.

Jego zainteresowania naukowe oscylowały stale wokół historii polskiej myśli filozoficznej XVIII–XIX w. w początkowym okresie Grzegorza Kotlarskiego zajmowały filiacje polskiej myśli z francuską w okresie Oświecenia. Po doktoracie w 1974 r. zwrócił się ku polskiej myśli marksistowskij, czego rezultatem była rozprawa habilitacyjna „Myśl społeczna Róży Luksemburg. Próba rekonstrukcji historiozofii”. Po habilitacji uzyskał stanowisko docenta. Trzecim obszarem zainteresowań naukowych Grzegorza Kotlarskiego była polska filozofia romantyczna i jej związki z filozofia niemiecką. Okres solidarnościowego zrywu a potem transformacji ustrojowej całkowicie zmienił życie Profesora Kotlarskiego. Zaangażowany w nielegalną działalność, a w 1989 r w prace w Komitecie Obywatelskim, kierował m. in. Komisją Zakładową NSZZ Solidarność na UAM. To to środowisko skłoniło Profesora Kotlarskiego by w 1992 r. wszedł do Rady Naukowej nowoutworzonego Instytutu Wschodniego a następnie by w 1993 r. objął stanowisko jego dyrektora. To dzięki wysiłkowi Profesora Kotlarskiego Radę Instytutu wschodniego zasiliło grono znakomitych uczonych i pozwoliło w 1996 r przekształcić Instytut w jednostkę naukowo-dydaktyczną. Mianowany w 1998 r. profesorem UAM ukształtował wizję Instytutu Wschodniego jako jednostki interdyscyplinarnej o charakterze humanistycznym.

Interesował się wieloma dziedzinami humanistyki, lecz najbardziej bodaj intelektualnie pociągała Profesora antropologia filozoficzna, próbująca rozwikłać wielką tajemnicę człowieka. Człowiek i zawiłości jego egzystencji zawsze były dla Profesora najważniejsze, nie tylko w refleksji filozoficznej, ale także w zwykłym, codziennym życiu, pracy z uczniami, studentami, doktorantami.       

Więcej...
Konkurs "Zostań Wschodoznawcą 2015" - literatura
2015-11-30

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami o literaturę pozwalająca przygotować się do Konkursu Wiedzy o Europie Wschodniej, Syberii, Kaukazie i Azji Środkowej informujemy, że zakres pytań w I etapie tegorocznej edycji będzie zamykał się w ramach dostępnej w Polsce współczesnej literaturze naukowej i popularnonaukowej poświęconej historii ZSRR i historii II wojny światowej.

Szczególnej uwadze polecamy następujące publikacje:

 • Marples David R., Historia ZSRR. Od Rewolucji do rozpadu, Wrocław 2006. 
 • Davies Norman, Europa walczy 1939-1945. Nie takie proste zwycięstwo, Kraków 2008.
 • Grünberg Karol, Czas wojny 1939-1945, Toruń 1991.
Ponadto polecamy:

 • Mawdsley Evan, Wojna nazistowsko-sowiecka 1941-1945, Kraków 2009. 
 • Merridale Catherine, Wojna Iwana. Armia Czerwona 1939-1945, Poznań 2007. 
 • Sokołow Boris, Prawdy i mity Wielkie Wojny Ojczyźnianej, Kraków 2015.
 • II wojna światowa i jej następstwa, red. Czubiński Antoni, Poznań 1995. 


Więcej...
spotkanie z Ambasadorem Republiki Azerbejdżanu w Polsce Profesorem Hasanem A. Hasanowem
2015-11-30

Dyrekcja Instytutu Wschodniego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza        

zaprasza na spotkanie  

z Jego Ekscelencją

Ambasadorem Republiki Azerbejdżanu w Polsce 

 Profesorem Hasanem A. Hasanowem      

poświęcone stosunkom Azerbejdżanu z Rzeczpospolitą Polską        

które odbędzie się we wtorek 1 grudnia 2015 r.

o godz. 14-ej w sali 3.130 Collegium Historicum  (Ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań)

 

Więcej...
spotkanie dyskusyjne z udziałem Prof. dra Ewgenija Gontmachera
2015-11-26
Plakat

 

Centrum Badań Środkowoazjatyckich oraz Instytut Wschodni UAM

zapraszają na spotkanie dyskusyjne z udziałem

Prof. dra Ewgenija Gontmachera

z-cy dyr. do spraw naukowych Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych 
Rosyjskiej Akademii Nauk

 członka Komitetu Inicjatyw Obywatelskich 

na temat: 

 Społeczne, kulturowe i ekonomiczne problemy migracji z terenów Azji Środkowej i Kaukazu do Rosji

 wykład w języku rosyjskim z tłumaczeniem konsekutywnym

------------------------------------------------------------------ 

Collegium Historicum Novum

9 grudnia 2015, środa

godz. 12.30

Kampus Morasko | ul. Umultowska 89 D | Aula im. Prof. Gerarda Labudy | Parter

------------------------------------------------------------------ 


 

 

 

Więcej...
spotkanie dyskusyjne z udziałem Prof. dra Ewgenija Gontmachera
2015-11-26

Plakat

 

Centrum Badań Środkowoazjatyckich oraz Instytut Wschodni UAM

zapraszają na spotkanie dyskusyjne z udziałem

Prof. dra Ewgenija Gontmachera

z-cy dyr. do spraw naukowych Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych
Rosyjskiej Akademii Nauk
 członka Komitetu Inicjatyw Obywatelskich 

na temat:

Stosunki polsko – rosyjskie stan obecny i perspektywy poprawy

------------------------------------------------------------------ 

Collegium Historicum Novum

10 grudnia 2015, czwartek

godz. 12.30

Kampus Morasko | ul. Umultowska 89 D | Aula im. Prof. Gerarda Labudy | Parter

------------------------------------------------------------------ Więcej...
Konferencja „KIERUNEK - UKRAINA 2.0”
2015-11-19
Konferencja_plakat
Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych 
oraz Instytut Wschodni zapraszają serdecznie na: 

Konferencję
„KIERUNEK - UKRAINA 2.0”
 

Data: 26.11.2015 
Godzina: 10.30 
Miejsce
WYDZIAŁ HISTORYCZNY UAM | 
COLLEGIUM HISTORICUM NOVUM | UMULTOWSKA 89 D POZNAŃ 
SALA 3.131 


PROGRAM: 

10.30 –Powitanie

10:45 – 11.15 Формирование гражданского общества в Украине. Современное состояние. Смена политического  режима в 2014 году -
ARTIOM BEŁOUSOV - UNIAN  Kijów  

11.15 – 11.45  Фрактальні та мережеві процеси в модернізації громадянського суспільства        
PROF. MAKSYM LEBSKI - Zaporoski Uniwersytet Państwowy  


12.00 – 12.15 – przerwa kawowa  

12.15 – 12.45 - Вплив урбанізації на управління соціальною інфрастурктурою міст  
DR LUDMIŁA KOZŁOWA - Czarnomorski Państwowy Uniwersytet im. P. Mohyły - Mikołajów  

12.45 – 13.15 - Сильне-слабке» громадянське суспільство        
DR  ANASTAZJA SICZOVA - Ługański Uniwersytet Państwowy im. T. Szewczenki  

13.25 – 13.40 – przerwa kawowa  

13.45 – 14.15 -Геополітичні контексти війни в Україні -        
TARAS WOŹNIAK - KWARTALNIK “Ji” - Lwów  

14.15 – 14. 30 Zmiany na scenie politycznej Ukrainy w latach 2014-2015       
DR PAWEŁ PIETNOCZKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Więcej...
Debata „Perspektywa-Ukraina”
2015-11-19

Plakat
Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych 
oraz Instytut Wschodni zapraszają serdecznie na: 

Debatę „Perspektywa-Ukraina”
 

Data: 25.11.2015 
Godzina: 10.30 
Miejsce
WYDZIAŁ HISTORYCZNY UAM | COLLEGIUM HISTORICUM NOVUM | UMULTOWSKA 89 D POZNAŃ
Aula Prof. G. Labudy

PROGRAM:

10.30 – 10.45 
Powitanie

Prof. Dr hab. Krzysztof Pietkiewicz w imieniu Instytutu Wschodniego UAM 
Dr Agnieszka Smólczyńska  - Prezes Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych 

10.45 – 11. 00 – Ogłoszenie wyników „Konkursu na najlepszy tekst analityczny” i wręczenie  nagród Laureatom 

Moderatorzy: dr Agnieszka Smólczyńska - CWIM, dr Magdalena Lachowicz - IW UAM/CWIM 

11.00  - Panel I : Przemiany ustrojowe na Ukrainie

Uczestnicy:
DR LUDMIŁA KOZŁOWA – Czarnomorski Państwowy Uniwersytet im. P. Mohyły – Mikołajów;
PROF. DR HAB. MAREK FIGURA – Instytut Wschodni UAM;  
DR PAWEŁ PIETNOCZKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 

11. 45 - Panel II: Społeczeństwo i państwo

Uczestnicy:
URSZULA MAJEWSKA - Centrum Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy;
DR ANASTAZJA SICZOVA - Ługański Uniwersytet Państwowy Im. T. Szewczenki.

12.15 – 12.30 – Przerwa kawowa 

12.30 -  Panel: Polityka zagraniczna i  bezpieczeństwo Ukrainy

Uczestnicy:
PROF. MAKSYM LEBSKI - Zaporoski Uniwersytet Państwowy;
TARAS WOŹNIAK - KWARTALNIK “Ji” – Lwów,  
ARTIOM BEŁOUSOV - Ukrainian Independent Information Agency UNIAN - Kijów;  
DR GRZEGORZ SKRUKWA -  Instytut Wschodni UAM
ROBERT ŚMIGIELSKI - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

14.00  Podsumowanie debaty  


Podczas debaty będzie prowadzone tłumaczenie symultaniczne
Więcej...
Korekta planów zajęć
2015-11-19

UWAGA! Korekta planów zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016


Informujemy, że korekcie uległy plany dla: 
 • I roku studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF)
 • III roku studiów I stopnia (licencjackich) - pobierz (format PDF)


UWAGA: W związku z trwającymi w gmachu Wydziału Historycznego pracami wykończeniowymi powyższe plany mogą jeszcze ulec drobnym korektom.
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2015
Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.