:
:
Proszę przepisać tekst z obrazka:
Security key
Wygeneruj nowy obrazek


V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna "Język polski jako nośnik tożsamości"
2015-09-29

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych

zapraszają na
 V Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Polonijną 
 


JĘZYK POLSKI JAKO NOŚNIK TOŻSAMOŚCI


Data: 14 i 15 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest ukazanie roli języka polskiego jako nośnika tożsamości tak indywidualnej, jak zbiorowej, wśród Polaków oraz osób pochodzenia polskiego żyjących za zachodnimi i wschodnimi granicami Polski w XX i XXI wieku.

Ze względu na potencjalnie szeroki zakres przedmiotowy tematu organizatorzy pragną, by wystąpienia uczestników skoncentrowały się wokół zagadnień związanych z instytucjonalnym wymiarem funkcjonowania polszczyzny poza granicami kraju, w tym przede wszystkim (choć nie tylko) na Wschodzie, a także wokół przedsięwzięć o charakterze piśmienniczym, w naturalny sposób wspierających działalność organizacyjną i instytucjonalną.

W odniesieniu do pierwszej grupy zagadnień chodzi w szczególności o działalność szkół i klas polskojęzycznych (w tym wykorzystywane w tych placówkach programy nauczania), organizację mediów polskojęzycznych oraz duszpasterstwa polskiego, a także o politykę oświatową i migracyjną państw, na terenie których istnieją skupiska ludności polskojęzycznej. Zachęcamy szczególnie do prezentacji badań z zakresu lokalnego życia polskich imigrantów, procesu instytucjonalizacji i oddolnych inicjatyw regionalnych.

W przypadku drugiej grupy zagadnień chodzi o treści, idee, symbole etc., obecne w tej części piśmiennictwa polskojęzycznego za granicą, która świadomie i bezpośrednio zaangażowana jest w podtrzymywanie i krzewienie polskiej tożsamości (prasa, książka, Internet).

W ramach przywołanej problematyki nie sposób pominąć zjawiska polskiej repatriacji i reemigracji. Chodzi tutaj o Polaków i osoby polskiego pochodzenia, dla których przyjazd (powrót) do Polski oznaczał rozpoczęcie nowego etapu kształtowania się tożsamości językowej i kulturowej. Organizatorzy życzliwie powitają prace podejmujące również ten obszar badań nad językiem i tożsamością.

Dodatkowy obszar wypowiedzi organizatorzy rezerwują dla wystąpień zorientowanych na refleksję nad tożsamością polską za granicą w perspektywie ogólniejszej, kulturowej, antropologicznej i społecznej. Jako szczególnie interesujące jawią się tutaj kwestie związane z kategoriami obcości i inności, mniejszości, kapitału kulturowego, ideologii, dyskursu, mitu, pamięci i zapominania, powrotu do utraconej ojczyzny etc.

Plonem konferencji będzie publikacja książkowa, prezentująca dorobek ww. podmiotów, ich sposoby funkcjonowania, strategie, programy etc., a także zarysowująca perspektywy rozwoju polszczyzny za granicą w kolejnych dziesięcioleciach. Planujemy również publikację na łamach czasopisma naukowego.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do uczestnictwa w niej zaproszeni są badacze problematyki polonijnej, w tym zwłaszcza antropolodzy kultury, historycy, językoznawcy, kulturoznawcy, literaturoznawcy, medioznawcy, pedagodzy, prawoznawcy, socjologowie, oraz osoby czynnie zaangażowane w kształtowanie świadomości językowej naszych rodaków za granicą: nauczyciele, duszpasterze, działacze społeczni, dziennikarze etc.


Program konferencji:


Rada Naukowa Konferencji:

  • prof. dr hab. Piotr Kraszewski 
  • prof. dr hab. Artur Kijas 
  • prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz 
  • prof. dr hab. Michał Buchowski 
  • prof. dr hab. Jacek Schmidt 
  • dr Magdalena Lachowicz (sekretarz) 
  • dr Tomasz Nakoneczny (sekretarz) 
Informacji w sprawach organizacyjnych udzielają sekretarze konferencji:  

tel. kontaktowy: Magdalena Lachowicz +48 600 376 720

Informacja dodatkowo znajduje się na stronach Instytutu Wschodniego UAM www.iw.amu.edu.pl
oraz stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych escii.eu 


Stronę zaktualizowano 06.04.2016

Więcej...
"Rewolucja w imię Godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014"
2015-09-27

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wydaną właśnie nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek publikacją pt.:


rewolucja_godnosci

"Rewolucja w imię Godności.

Ukraiński Euromajdan 2013-2014"

Jest to kolejny tom z serii Poznańskie Studia Wschodoznawcze zawierający w dużej części artykuły pracowników Instytutu Wschodniego UAM. 

Ze Wstępu:

Protesty społeczne, które ogarnęły całą Ukrainę i trwały od końca listopada 2013 do końca lutego 2014 roku, funkcjonowały i przeszły do historii pod dwoma nazwami: Euromajdan i Rewolucja Godności. Motyw integracji europejskiej bardzo szybko stał się tylko symbolem protestów, podczas gdy ich sedno dotyczyło wewnętrznych problemów ukraińskiego państwa.

Nie był to jednak typowy dla ukraińskiego dyskursu spór o język i tożsamość. Nie była to też klasyczna walka pomiędzy opozycją polityczną a władzą, uczestnicy Euromajdanu konsekwentnie dystansowali się od establishmentu partyjnego, a początkowo nawet od symboliki partyjnej. Nie była to rewolucja w imię Julii Tymoszenko, ale już rewolucja bez „księżniczek”. 

Więcej...
Drugi nabór na studia Wschodoznawcze II stopnia (magisterskie)
2015-09-15

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa drugi nabór na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Wschodoznawstwo. 

Termin przypisania opłaty rekrutacyjnej mija 29 września 2015 roku, zaś termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych 30 września 2015 roku.

Jednocześnie informujemy, że rejestracji można dokonać za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego UAM dostępnego po kliknięciu TUTAJ. Tam też możecie państwo odnaleźć wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury rekrutacji.

Gorąco zapraszamy do zapisów!

Więcej...
Kontakt dla studentów Wschodoznawstwa
2015-09-04

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że opiekę nad studentami na kierunku wschodoznawstwo sprawuje mgr Katarzyna Marciniak-Mańka

Dziekanat | I Piętro | stanowisko nr 5 | tel 61 829 64 63 |


Prosimy serdecznie o kierowanie wszelkich pytań dotyczących problematyki studenckiej do Pani mgr Marciniak-Mańki 


Więcej...
Praktyki
2015-08-10

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu uczesniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na stronie internetowej www.poznan.rzgw.gov.pl oraz na stronie oferty.praca.gov.pl  

W trakcie praktyk studenci mogą nabyć umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, takie jak: planowanie i organizacja pracy, komunikacja, współpraca i praca zespołowa, nastawienie na rozwój oraz umiejętności analityczne.  

Szczegółowe informacje o programie praktyk w RZGW można uzyskać pod numerem telefonu 61 85 67 724 oraz adresem mailowym: agnieszka.nowaczyk@rzgw.poznan.pl  

Więcej informacji o rządowym programie praktyk znajdą Państwo na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM (http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej-w-2015-roku)

Więcej...
Godziny pracy Dziekanatu
2015-07-31


Od 3 sierpnia do 23 sierpnia w związku z urlopem Dziekanat Instytutu Wschodniego będzie nieczynny.

Od 3 sierpnia do 10 sierpnia pilne sprawy można załatwiać jeszcze w Dziekanacie Wydziału Historycznego (ul św. Marcin - I piętro pokój 113)

Po 10 sierpnia do 23 sierpnia Dziekanat całkowicie nieczynny w związku z przeprowadzką Wydziału na Morasko.

Więcej...
NEKROLOG | PROF. SZOSTAKOWICZ
2015-07-22
Wstążka

PROF. BOLES%u0141AW SZOSTAWKIEWICZ 

 PROFESOR BOLESŁAW SZOSTAKOWICZ
(3 X 1945 — 17 VII 2015)


17 lipca 2015 roku w Irkucku zmarł Profesor katedry historii powszechnej i stosunków międzynarodowych Bolesław Szostakowicz, slawista, wybitny badacz dziejów Polaków na Syberii, dobrze znany uczonym polskim zajmującym się tą problematyką.

Rodzina Szostakowiczów, co na Syberii nie należało do rzadkości, miała korzenie polskie. Po pradziadku zesłańcu oraz znanym działaczu gospodarczym na Syberii, otrzymał imię Bolesław. Urodził się 3 lutego 1945 roku w Irkucku. Ojciec jego, Sergiej, był profesorem historii starożytnej na uniwersytecie irkuckim. Bolesław, po ukończeniu w 1962 roku ze złotym medalem szkoły średniej, rozpoczął studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filologicznym uniwersytetu irkuckiego. Był uczniem wybitnego badacza dziejów Syberii, Fiodora Kudriawcewa. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów zatrudniony został w macierzystym uniwersytecie w charakterze aspiranta. Przeszedł wszystkie szczeble kariery uniwersyteckiej, od młodszego pracownika naukowo-dydaktycznego, starszego wykładowcy, docenta, do profesora. Tytuł ten otrzymał w 1998 roku.

Dość wcześnie w badaniach naukowych Bolesława Szostakowicza pojawiły się stosunki rosyjsko-polskie i obecność Polaków na Syberii. Zagadnieniom tym w różnych okresach i aspektach poświęcił większość swych blisko dwustu prac, na które składają się monografie, artykuły, biogramy, przyczynki i recenzje. Dorobek ten otwiera monografia z 1973 roku Polacy na Syberii w 1870-1890 latach (z historii rosyjsko-polskich stosunków w XIX wieku). W 1997 roku w Moskwie w Instytucie Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk, na podstawie wykładu Węzłowe problemy historii Polaków na Syberii (koniec XVIII – koniec XIX wieku), ocenionego i wydanego w odrębnej publikacji, otrzymał tytuł profesora.

Oprócz intensywnej działalności naukowej poświęconej Polakom na Syberii, Profesor Bolesław Szostakowicz nigdy nie stronił od pracy na rzecz irkuckiej Polonii. Był członkiem organizacji „Wisła”, propagującej kulturę polską na Syberii Wschodniej, członkiem prezydium Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego „Ogniwo” oraz prezesem Komisji Naukowej Kongresu Polaków w Rosji. Jego dorobek naukowy i aktywność wysoko oceniona została przez władze polskie. W 1997 roku odznaczony był Złotym Krzyżem Zasługi, a w listopadzie 2013 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi.

Profesor Bolesław Szostakowicz w czasie swoich licznych pobytów w Polsce miał okazję odwiedzić Poznań. W 1993 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dla studentów wygłosił cykl wykładów dotyczący Polaków na Syberii. W bibliotekach poznańskich (zwłaszcza w Bibliotece Kórnickiej) poszukiwał materiałów związanych z obecnością Polaków w różnych regionach Syberii. Poznań odwiedził również w marcu 2009 roku. Wówczas to w uniwersytecie, w Auli Lubrańskiego, odznaczony został medalem „Pro Polonia”, nadanym przez Stowarzyszenie Pracy Organicznej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uhonorowany został za wybitne zasługi w promowaniu polskiej kultury. Ostatni raz, jako członek delegacji uniwersytetu irkuckiego, przebywał w Poznaniu w 2013 roku. Wówczas to spotkał się ze studentami Instytutu Historii i Instytutu Wschodoznawstwa.

Wraz ze śmiercią Profesora Bolesława Szostakowicza odszedł wybitny Znawca syberyjskich losów Polaków, Człowiek życzliwy, utrzymujący serdeczne kontakty z uczonymi polskimi zajmującymi się tą problematyką, Przyjaciel Polski.

Więcej...
od 13 lipca dziekanat zaprasza na ul. Umultowskiej
2015-07-10

Od 13.07.2015 zapraszamy studentów do otwartego Dziekanatu

na ulicy Umultowskiej 89D w Poznaniu

(Dziekanat I piętro)

Więcej...
Zbliża się termin przypisania opłaty rekrutacyjnej
2015-07-07

Szanowni Państwo,


uprzejmie przypominamy, że 8 lipca  (środa) upływa termin przypisania opłaty rejestracyjnej dla osób chętnych do podjęcia studiów I stopnia (licencjat) na kierunku Wschodoznawstwo. Jednocześnie informujemy, że termin składania dokumentów to 13-15.07.2015.


Dokumenty prosimy składać u dr Karoliny Polasik-Wrzosek, Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej w pokoju nr 3.35 ulokowanym w nowej siedzibie Instytutu Wschodniego na terenie kampusu Morasko (Umultowska 89D | 61-614 Poznań | Gmach Collegium Historicum - II Piętro)


Więcej...
Instytut Wschodni przenosi się na Morasko
2015-06-29

Szanowni Państwo,

zawiadamiamy że od 1 lipca Instytut Wschodni przenosi się do nowej siedziby na Morasko.

Nowy adres to: ul. Umultowska 89D 61-614 Poznań (II Piętro)

Więcej...


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.