Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek Stosunki Międzynarodowe spec. wschodoznawstwo (2002) oraz Politologii spec. dziennikarstwo (2002). W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii (tytuł rozprawy doktorskiej: Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy). W ramach stypendiów MNiSW odbyła staże na Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie, Uniwersytecie im. W. Karazina w Charkowie i Uniwersytecie im. I. Franki we Lwowie.

Jest autorką i redaktorką monografii oraz około czterdziestu publikacji naukowych poświęconych współczesnym stosunkom ukraińsko-polskim, polityce zagranicznej Ukrainy, Cerkwi ukraińskiej, mediom i dziennikarstwu. Zajmowała się zawodowo dziennikarstwem oraz Public Relations w instytucji samorządowej. Pełni funkcję pełnomocnika ds. relacji IKE UAM z Ukrainą i Rosją. Od 2012 członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Nagrodzona Nagrodą Rektora III stopnia za działalność naukową (2011) i II stopnia działalność organizacyjną (2013)

Zainteresowania badawcze: kraje Europy Wschodniej w perspektywie historycznej, politycznej i etnicznej.

 

PUBLIKACJE

 1. Monografie:

 • „Cmentarz czy panteon? Spór wokół Cmentarza Orląt Lwowskich.” Poznańskie Studia Wschodoznawcze, Instytut Wschodni UAM Poznań 2004, s. 108.
 • „Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy”, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 426.
 • redakcja tomu I Studia Europaea Gnesnensia, Monografie, Orest Krasiwski, „Stosunki ukraińsko-polskie w latach 1917-1923”, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk , Poznań-Gniezno 2010, s. 434.
 • Redakcja tomu Ukraina-Polska-Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy” Studia Europaea Gnesnensia, tom VII, K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, s. 452.
 • Redakcja tomu Irina Kysztymowa, Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki imag’u, Wydawnictwo PTPN, Poznań-Gniezno 2013
 • Redakcja tomu Władimir Rabinowicz, „Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku: zmieniająca się mniejszość w zmieniającym się społeczeństwie”, Wydawnictwo PTPN, Poznań-Gniezno 2014
 • Redakcja naukowa tomu; Explicit and Implicit Meanings in the Historical Politics of Ukrainian Presidents in 1991-2010/Явные и скрытые смыслы исторической политики украинских президентов в 1991-2010 годах, red. Katarzyna Jędraszczyk, Wydawnictwo Naukowe Contact/ABC.
 • Redaktor tomu, Podstawowe zagadnienia integracji europejskiej, O. Krasiwski, Wydawnictwo Contakt i IKE UAM, Gniezno 2016
 • K. Jędraszczyk, O. Krasiwski i in., Społeczeństwo i kultura Ukrainy. Ćwierćwiecze przemian 1991 – 2016, Wydawnictwo Contakt, Gniezno 2016.

 

 

 Rozdziały monografii zbiorowych:

 

 • „Проблема украинской идентичности в свете публицистики Мыколы Рябчука”, w: „Природа и самоорганизация обществa”, (Rosyjska Akademia Nauk), Moskwa 2003.
 • „Партнёрство польско-украинские и отношения с Россией”, w: „Человек и природа: история и современность. и самоорганизаци” ред. Э.С. Кульпин, (Rosyjska Akademia Nauk), Симферополь 2004, str. 187-195.
 • „Główne koncepcje w ukraińskiej polityce zagranicznej po 1991 roku a relacje z Polską”, w: „Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku”, red. M. Franz, K. Pietkiewicz, Toruń 2009, str. 299-320
 • Українсько-польська суперечка навколо відбудови кладовища Орлят у Львові, w: Україрско-польський науковий діалог в Умані, вип. 2, Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини, Умань-Гнезно-Ланьцут-Познань 2010, str. 61-68.
 • Dyplomacja polska wobec niepodległości Ukrainy, w: „Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wieku”, red. H. Stroński, G. Seroczyński, Olsztyn-Charków 2010, s. 538-549.
 • Strategiczne partnerstwo w polityce zagranicznej Ukrainy, w: „Klęska demokracji? Obszar byłego ZSRR”, red. P. Grochmalski, Toruń 2010, s. 340-354
 • EUROPEAN UNION IN UKRAINE’S FOREIGN POLICY IN 2004-2011, Katarzyna Jędraszczyk, (wspólnie z W. Sobczak) Ukraina-Polska- Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy” Studia Europaea Gnesnensia, tom VII, K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, 53-72
 • European Union in Ukraine’s foreign Policy in 2004 - 2011, Katarzyna Jędraszczyk, (wspólnie z W. Sobczak) Ukraina-Polska- Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy” Studia Europaea Gnesnensia, tom VII, K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, 53-72
 • Freedom of thought, conscience and religion in Ukraine in the case law of the ECHR. Attempt at an analysis on the example of the case Svyato-Mykhaylivska Parafiya v. Ukraine, (wspólnie z M. Gołda Sobczak, W. Sobczak), Ukraina-Polska- Unia Europejska. Polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy”, Studia Europaea Gnesnensia, tom VII, K. Jędraszczyk, O. Krasiwski, W. Sobczak, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2012, 275-296
 • Пресс-секретпрь в правительственной и местной администрации в Польше – мода или необходимость?, Массовые коммуникации: интеграция науовых программ, Irkucki Uniwersytet Państwowy, Irkuck 2012, s. 149-150
 • Ludowy Ruch Ukrainy w życiu politycznym Ukrainy, Partie i systemy partyjne Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie dekady doświadczeń, red. A. Czwołek in., Toruń 2013.
 • Siedemdziesiąta rocznica wydarzeń na Wołyniu w świetle dyskusji medialnej i politycznej w Polsce, w: „Війна пам’яті та політика примирення,  Збірник наукових праць”, Kijów 2013, Ukrainski Instytut Nacjonalnoj Pamjati, s.173-185.
 • Актуальные проблемы системы образования в Польше, w: Инновации в образовании. Инновационные образоваительные технологии как условие актуализации социально-личностного, интеллектуального потенциала обучающихся, повышения качества школьного и вузовского образования, Иркутск, 2013, с.21-25.
 • Массмедиа римско-католической церкви в Украине (Media Kościoła rzymskokatolickiego  na Ukrainie), w: Массовые коммуникации: критерии и методы оценки эффективности, red. I. Kysztymowa, A.W. Rochin, Irkuck 2014, s. 191-208
 • Украинские праздники в общественно и историческо-политических контекстах. Избренные аспекты, Массовые коммуникации: интеграция научных парадигм (критерии и методы оценки эффективности коммуникаций). Материалы Второй научно-практической конференции 16-17 сентября 2014 г. Иркутск: Изд-во ООО «ЦентрНаучСервис, Иркутск.  –2015, s. 60 – 69.
 • Explicit and Implicit Meanings in the Historical Politics of Ukrainian Presidents in 1991-2010/Явные и скрытые смыслы исторической политики украинских президентов в 1991-2010 годах, w: Explicit and implicit meanings of cultural communication/Явные и скрытые смыслы культурной коммуникации, red. Katarzyna Jędraszczyk, Wydawnictwo Naukowe Contact/ABC, Gniezno 2015, 139-152.
 • Кибарнасиле в отношении детей. Диагноз и образовательные задачи – польский опыт, w: Образование и развитие личности в современном коммуникаиивном пространстве, red. И.М.Киштимова Иркутский госудпрственный университет Иркутск 2016, s.70-81

 

Artykuły:

 

 • Kalendarium stosunków polsko-ukraińskich w latach 1991-2003, „Sprawy Wschodnie” 2003, zesz.2-3 (3-4), Instytut Wschodni UAM Poznań, str.147-174
 • Artykuł: "Karaimi krymscy – ginąca mniejszość", „Sprawy Wschodnie”, 2004, zesz. 2-3 (6-7), Instytut Wschodni UAM Poznań, str. 39-59.
 • "Pozablokowość czy integracja? Kierunki ukraińskiej polityki zagranicznej w latach dziewięćdziesiątych" w zbiorze "Aктуальные проблемы социально-гуманытарных нaук в условиях современних интеграционних процессов" , Mińsk 2006, str. 174-175.
 • Hasła do Encyklopedii „Europa, Europa”, tom II – Życie polityczne, Wyd. Kurpisz, Hasła: Aksamitna rewolucja,

  Grupa Wyszehradzka,
  Partia polityczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś, Bułgaria, Czechy, Słowacja),
  Partie polityczne w krajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia).

 • "Doktryna Breżniewa w stosunkach Związku Radzieckiego z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Teoria i praktyka", w wersji elektronicznej http://www.wschod.totu.info/index.php?id_menu=2  
 • Recenzja książki Mykoły Riabczuka „Od Małorosji do Ukrainy”, „Sprawy Wschodnie” 2003, zesz.2-3 (3-4) Instytut Wschodni UAM Poznań
 • Recenzja książki A. Gilla „Dekret prezydenta Leonida Kuczmy o obchodach 350. rocznicy Kozackiej Rady Perejasławskiej 1654 r. i jego znaczenie dla wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji Ukrainy”, „Sprawy Wschodnie”, 2004, nr 2-3 (6-7). Instytut Wschodni UAM Poznań, str. 245-247.
 • Recenzja książki „Rosja XX wieku. Od utopii komunistycznej do rzeczywistości globalistycznej”, red J. Zołotowskiego, „Sprawy Wschodnie”, 2004, zesz. 2-3 (6-7). Instytut Wschodni UAM Poznań, str.247-250.
 • "Czynnik rosyjski” w kampanii prezydenckiej w 2004 roku na Ukrainie", „Sprawy Wschodnie” 2005, zesz. 2-3 (9-10), Instytut Wschodni UAM Poznań, str. 89-102.
 • Єндращик, К., Українсько-польська суперечка навколо відбудови Цвинтаря Орлят у Львові, w: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. Вип.8, 2006, С.184-195.
 • Cerkiew w życiu społeczno-politycznym Ukrainy w latach 1991-2010, Studia Europaea Gnesnansia, 3/2011, s. 55-77.
 • Mechanizm upolitycznienia przygotowań do obchodów 60. rocznicy wydarzeń na Wołyniu – wydarzenia z 1943 roku w dyskursie politycznym 2003 roku, Волинь і волиняни у Другій світовій війні. Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої подіям Другої світової війни на території Волинської області, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк 2012, 468-475.
 • Piękna i/czy Bestia. Wizerunek medialny Julii Tymoszenko i Wiktora Janukowycza w prasie polskiej (2009-2012), w: Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych, red. M. Kubiaczyk, F. Kubiaczyk, ABC, Poznań 2014, s.361-374.
 • Obraz Aleksandra Kołczaka i wojny domowej w Rosji, przedstawiony w filmie „Admirał”, a współczesna rosyjska świadomość historyczna (z Władimirem Rabinowiczem), Images. The International Journal of European Film, Performing, Arts and Audiovisual Communication, Vo. XVII, number 26, Poznań 2015, s. 15-25, Lista C-  ERIH
 • Трансформация образа украинца в глазах поляков, w: Психология в экономике и управлении, № 1(11) 2014. Bajkalski Państwowy Uniwersytet Ekonomii i Prawa w Irkucku, s. 121-124.