Procedura przyjęcia na studia doktoranckie dla obcokrajowców:


Wnioski prosimy kierować do Rektora UAM. Dokumenty zostaną skierowane drogą administracyjną do Wydziałowego Studium Doktoranckiego.W przypadku przyjęcia kandydata do Historycznego Wydziałowego Studium Doktoranckiego, kandydat zostanie poinformowany o warunkach studiowania przez Kierownika Studium.

Istnieje możliwość odbywania studiów doktoranckich na zasadach stypendialnych, na zasadach bez świadczeń stypendialnych oraz na zasadach odpłatności dewizowej. Wysokość opłat oraz zasady ich dokonywania określa zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 października 1991 r. (opublikowane w Monitorze Polskim nr 34 z dnia 22 października 1991 r. z późniejszymi zmianami z dnia 29 listopada 1995 r. w Monitorze Polskim nr 64 poz. 699) Należność z tytułu odbywania nauki powinna być wpłacana na konto uczelni.

Procedura przyjęcia na staże naukowe w ramach umów międzyrządowych:


Wniosek o staż naukowy kandydat zobowiązany jest przedłożyć w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony kwestionariusz o przyjęcie na Uczelnię,
  • kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub równorzędnego dokumentu,
  • program naukowy, który kandydat zamierza realizować w Uczelni,
  • opis dotychczasowej pracy naukowej,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia.

MEN kieruje wniosek do Rektora określonej uczelni zgodnie z posiadaną informacją o możliwościach odbycia stażu. Rektor przekazuje dokumentację do określonej jednostki UAM, z prośbą o przyjęcie kandydata oraz o wyznaczenie opiekuna naukowego.Dodatkowo w ramach umów międzyuczelnianych odbywa się, corocznie ustalana z partnerami zagranicznymi, wymiana pracowników i studentów. Pod koniec roku kalendarzowego zostaje ustalona liczba osób podlegających wymianie na następny rok kalendarzowy. Partnerowi zagranicznemu przedstawiane są konkretne propozycje w tej sprawie.

Doktorantów, stażystów, studentów zagranicznych obowiązuje taka sama procedura wizowa jak zatrudnianych wykładowców i lektorów.


Więcej o zasadach obowiązujących obcokrajowców na stronie głównej UAM