Podstawowe informacje o Studiach Doktoranckich na Wydziale Historycznym UAM


Warunki rekrutacji:

 • Ukończone studia wyższe z ogólnym wynikiem co najmniej dobrym.
 • Wyróżniająca się praca magisterska, oceniona jako bardzo dobra.
 • Poddanie się procedurze kwalifikacyjnej zakończonej pozytywną opinią zespołu oceniającego.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie skierowane do JM Prorektora prof. dr hab. Krzysztofa Krasowskiego z uzasadnieniem i wskazaniem kierunku studiów 
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z ogólnym wynikiem co najmniej dobrym, w przypadku ukończenia drugiego kierunku studiów odpis dyplomu licencjata lub magistra 
 • Opinia pracownika naukowego gotowego objąć funkcję opiekuna naukowego, dostarczona w zamkniętej kopercie 
 • Projekt rozprawy doktorskiej (cztery do sześciu stron znormalizowanego wydruku) 
 • Informacja o aktywności naukowej (kserokopie), oryginały do wglądu 
 • Kwestionariusz osobowy (ściągnij)
 • Życiorys 
 • 4 kolorowe zdjęcia o wymiarach 35 mm x 45 mm 
 • Kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej w rozdzielczości co najmniej 300 dpi 
 • Zaświadczenie lekarskie (ściągnij) stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów doktoranckich w danej dziedzinie 
 • Podanie o stypendium doktoranckie oraz wniosek i kryteria o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej   (ściągnij wniosek),
  - (kryteria I rok)  o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Ważne adresy:

Dziekan Wydziału Historycznego
prof. dr hab. Kazimierz Ilski
tel. +48 (61) 829-4702
tel. +48 (61) 829-4821
e-mail: kazimierz.ilski@amu.edu.pl

dyżury: 

- poniedziałek 10:00 - 12:00

- środa 11:30 - 13:30

pokój 111

Studia doktoranckie prowadzi:
mgr Agnieszka Piasecka

tel. +48 (61) 829-4833
e-mail: aga.m@amu.edu.pl
pokój 221 

Kierownik studiów doktoranckich:
prof. UAM dr hab. Krzysztof Kaczmarek 
tel. +48 (61) 829-4833
e-mail: krzymosina@op.pl
dyżur dla doktorantów: 
 • wtorek 11:30-12:30
 • piątek 10:00-11:00