EDUKACYJNY WYMIAR PROJEKTU

    Spora część naszego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, iż od kilku lat Polska jest nie tylko biorcą, ale i dawcą pomocy zagranicznej. Na tle innych, często wielokrotnie uboższych krajów świata jest ona uważana za państwo wysoko rozwinięte. Zgodnie ze wskaźnikiem rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI), który opracowywany jest co roku przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Polska pod względem poziomu rozwoju zajmowała w 2009 r. 41. miejsce na 182 badane państwa świata.

    Jako członek ONZ, Polska zobowiązana jest do działań na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Jest to osiem celów, które 192 członków ONZ zobowiązało się osiągnąć do 2015 roku: zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet, zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci, poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic, zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób, zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska, rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju. W 1996 r. Polska wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nazywanej często „klubem bogatych” i „klubem donatorów”. W 2004 r. stała się również członkiem Unii Europejskiej, która przekazuje corocznie ponad połowę światowej pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się. Członkostwo Polski w UE i w OECD zobowiązuje nasz kraj do dzielenia się z innymi, bardziej potrzebującymi krajami i społeczeństwami. W maju 2005 r., podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE (GAERC), Polska (podobnie jak dziewięć pozostałych "nowych" unijnych państw członkowskich) zobowiązała się do zwiększenia pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się do poziomu 0,17% PNB do 2010 r. oraz dołożenia wszelkich możliwych starań, aby w 2015 r. współczynnik ten wynosił 0,33% PNB.

    W tej sytuacji koniecznym wydaje się zwiększenie stopnia poinformowania polskiego społeczeństwa o tym, czym jest pomoc rozwojowa, dokąd i w jakich konkretnych celach jest kierowana oraz jakie są potrzeby jej biorców. Projekt Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Centralnej i Kaukazu Południowego miał się do tego przyczynić. Stanowił on pionierską na gruncie polskim próbę zapełnienia luki w wiedzy na temat sytuacji gospodarczo-społecznej oraz zadań polskiej pomocy rozwojowej na obszarze Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. Zadaniem projektu było wyjaśnienie społeczności studenckiej, dlaczego Polska pomaga krajom regionu Azji Centralnej i Kaukazu Południowego oraz w jaki sposób, gdzie i dlaczego przekazywana jest pomoc. Na marginesie należy podkreślić, że organizacje zajmujące się pomocą rozwojową to również duża szansa na zatrudnienie dla młodych ludzi, studentów takich kierunków jak wschodoznawstwo, etnologia, socjologia, politologia czy geografia. Projekt, przybliżając młodzieży zasady i cele ich działania, stworzył więc okazję do zapoznania jej z perspektywami, jakie na rynku pracy daje rozwój sektora pozarządowego.

    Kolejnym celem projektu było zwiększenia skuteczności współpracy na rzecz rozwoju. Realizowane w projekcie dyskusje panelowe oraz warsztaty interdyscyplinarne miały za zadanie ulepszenie już istniejących i realizowanych przez stronę polską projektów pomocowych oraz znalezienie nowych pól do działania dla polskiej pomocy rozwojowej. Posłużyło temu sprowokowanie dialogu pomiędzy środowiskami naukowymi zajmującymi się szeroko pojętymi badaniami nad postradzieckimi krajami rozwijającymi się a środowiskami praktyków pomocy rozwojowej w tych krajach działającymi.

Dzięki projektowi udało się także stworzyć zaczątki powszechnie dostępnej bazy informacji przydatnych do wykorzystania w pracy dydaktycznej, dotyczącej postradzieckich krajów rozwijających się. Mogą one okazać się pomocne dla wykładowców i studentów takich kierunków jak politologia, socjologia, ekonomia, geografia krajów rozwijających się, etnologia czy antropologia kulturowa. Ponadto, w ostatnim okresie coraz więcej polskich uczelni zaczyna tworzyć regionoznawcze kierunki studiów wschodnich specjalizujących się w obszarze b. ZSRR, zbliżonych do prowadzonego w Poznaniu od kilkunastu lat przez Instytut Wschodni UAM wschodoznawstwa. Szczególnie dla ich pracowników i studentów zamieszczone poniżej materiały stanowić mogą dodatkowe źródło wiedzy o Azji Centralnej i Kaukazie Południowym, jak również być może inspirację do realizacji kolejnych projektów z zakresu edukacji rozwojowej, poświęconych tej problematyce.

    Dla znalezienia dodatkowych informacji na temat krajów obu regionów, które mogłyby zostać wykorzystane w celach dydaktycznych, proponujemy odwiedzenie następujących stron internetowych:

www.osw.waw.pl  - strona internetowa polskiego Ośrodka Studiów Wschodnich, zawierająca komentarze i analizy dotyczące sytuacji na obszarze postradzieckim

www.kaukaz.net  - strona internetowa polskich miłośników Kaukazu, zawierająca m. in. wiele informacji o kulturze, tradycjach i życiu codziennym mieszkańców tego regionu

www.kavkaz-uzel.ru   - portal internetowy obrońców praw człowieka o sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej, często aktualizowany, zawiera najnowsze informacje o najważniejszych wydarzeniach w całym regionie Kaukazu (w języku rosyjskim i angielskim)

www.cipdd.org  - witryna internetowa gruzińskiego think tank’u zajmującego się problemami demokracji i rozwoju

www.ferghana.ru  - portal internetowy poświęcony Dolinie Fergańskiej – środkowoazjatyckiemu subregionowi rozdzielonemu pomiędzy trzy postradzieckie państwa sukcesyjne: Uzbekistan, Kirgistan i Tadżykistan (w języku rosyjskim, angielskim i uzbeckim)

www.eurasianet.org   - związany z Fundacją Sorosa portal internetowy zawierający aktualne informacje z krajów Azji Centralnej, Kaukazu Południowego i Mongolii (w języku angielskim i rosyjskim)

www.centrasia.ru  - portal informacyjno-analityczny, poświęcony krajom Azji Centralnej i ich sąsiadom (w języku rosyjskim)

www.cisstat.com  - strona internetowa Międzypaństwowego Komitetu Statystycznego WNP; zawiera również odnośniki do stron internetowych urzędów statystycznych poszczególnych państw WNP (w języku rosyjskim i angielskim)

www.tol.cz  - Transitions Online (TOL), redagowany w Pradze anglojęzyczny serwis internetowy, zajmujący się przechodzącymi transformację postkomunistycznymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Południowej i Eurazji

www.developmentandtransition.net  - witryna internetowa powstała pod patronatem ONZ-owskiej agendy UNDP i brytyjskiej uczelni London School of Economics and Political Sciences poświęcona problemom transformacji i rozwoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego ZSRR i w Turcji (w języku angielskim i rosyjskim)

www.jamestown.org  - witryna internetowa Jamestown Foundation, monitorująca na bieżąco wszystkie wydarzenia polityczne, ekonomiczne i społeczne w krajach dawnego ZSRR, w Chinach oraz w państwach charakteryzujących się niestabilnością polityczną (w języku angielskim)

www.crisisgroup.org  - strona International Crisis Group, pozarządowej organizacji monitorującej konflikty zbrojne na całym świecie (w języku angielskim)

www.csis.org  - witryna internetowa amerykańskiego think tank’u Centre for Strategic and International Studies pełniącego funkcje doradcze w kształtowaniu inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych Stanów Zjednoczonych

dr Mariusz Marszewski
Koordynator projektu
mgr Marta Żakowska
Asystent Koordynatora projektu


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.