Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych
wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego


Polska PomocInstytut Wschodni  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

W RAMACH PROGRAMU

 POLSKA POMOC

www.polskapomoc.gov.plPOMOC ROZWOJOWA A POSTRADZIECKA AZJA CENTRALNA I KAUKAZ POŁUDNIOWY

     W Polsce tematyka edukacji rozwojowej cieszy się coraz większą popularnością. Programy edukacyjne z tej dziedziny skupiają się jednak przede wszystkim na problemach Afryki czy Bliskiego Wschodu, prawie w ogóle nie poruszają natomiast kwestii sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze postradzieckim. Są to wątki zupełnie pomijane w dyskusjach nad dawnym Związkiem Radzieckim w naszym kraju, które są monopolizowane przez kwestie polskiej suwerenności, racji stanu, narodowej martyrologii, wzrostu potencjału państwa rosyjskiego (rozpatrywanego na ogół jako zjawisko negatywne), etc. Szczególnie jako terra incognita są postrzegane kraje postradzieckiego Południa, czyli regiony Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Pozytywny PR Gruzji w ostatnich latach możemy również zaliczyć raczej do sfery naszych narodowych mitów o krajach byłego ZSRR, gdyż wizja Gruzji jako Polski Kaukazu (i Gruzinów jako kaukaskich Polaków), jaka na stałe zadomowiła się w naszej publicystyce (a po trosze i w dyskursie naukowym), raczej oddala niż przybliża poznanie tego południowokaukaskiego kraju i jego specyfiki. 

więcej...


EDUKACYJNY WYMIAR PROJEKTU

    Spora część naszego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, iż od kilku lat Polska jest nie tylko biorcą, ale i dawcą pomocy zagranicznej. Na tle innych, często wielokrotnie uboższych krajów świata jest ona uważana za państwo wysoko rozwinięte. Zgodnie ze wskaźnikiem rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI), który opracowywany jest co roku przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Polska pod względem poziomu rozwoju zajmowała w 2005 r. 36. miejsce na 177 badanych państw świata.

    Jako członek ONZ, Polska zobowiązana jest do działań na rzecz realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Jest to osiem celów, które 192 członków ONZ zobowiązało się osiągnąć do 2015 roku: zlikwidowanie skrajnego ubóstwa i głodu, zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym, wspieranie zrównoważenia w prawach mężczyzn i kobiet oraz wzmocnienie pozycji kobiet, zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci, poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych i położnic, zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób, zapewnienie stanu równowagi ekologicznej środowiska, rozwijanie i wzmacnianie światowego partnerstwa w sprawach rozwoju. W 1996 r. Polska wstąpiła do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), nazywanej często „klubem bogatych” i „klubem donatorów”. W 2004 r. stała się również członkiem Unii Europejskiej, która przekazuje corocznie ponad połowę światowej pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się. Członkostwo Polski w UE i w OECD zobowiązuje nasz kraj do dzielenia się z innymi, bardziej potrzebującymi krajami i społeczeństwami. W maju 2005 r., podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych UE (GAERC), Polska (podobnie jak dziewięć pozostałych "nowych" unijnych państw członkowskich) zobowiązała się do zwiększenia pomocy rozwojowej dla krajów rozwijających się do poziomu 0,17% PNB do 2010 r. oraz dołożenia wszelkich możliwych starań, aby w 2015 r. współczynnik ten wynosił 0,33% PNB.

więcej...


Materiały audiowizualne oraz tekstowe zgromadzone zostały w poniższych sekcjach

Seminarium
Społeczno-gospodarcze problemy
Azji Centralnej
w ramach projektu Edukacji Rozwojowej

W dniu 26 października 2009 r. w Instytucie Wschodnim UAM w ramach pierwszej części projektu "Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Centralnej i Kaukazu Południowego" odbyło się seminarium otwarte poświęcone Azji Centralnej. 


Zapraszamy do skorzystania z cyfrowego zapisu seminarium:
(kliknij by przejść do materiałów audiowizualnych)


Seminarium
Społeczne skutki przemian na
Kaukazie Południowym
w ramach projektu Edukacji Rozwojowej

W dniu 30 listopada 2009 r.w Instytucie Wschodnim UAM przy ulicy 28 czerwca 1956 r., nr 198 w ramach drugiej części projektu Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Centralnej i Kaukazu Południowego odbyło się seminarium otwarte poświęcone Kaukazowi Południowemu.


Zapraszamy do skorzystania z cyfrowego zapisu seminarium:
(kliknij by przejść do materiałów audiowizualnych)

Galeria fotografii ilustrujących przebieg warsztatów dostępna jest tutaj