Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 61 829-14-45, +48 61 829-14-47
dyżur: Wtorek 10:45-12:15, Środa: 12:30-13:30
pokój: 3.14, 3.16

Szczegółowe informacje

 Ogłoszenia dla studentów:

 

 

Zajęcia dydaktyczne: 

 • Konwersatorium wschodoznawcze  
 • Łotwa i Estonia w XX – XXI w.  
 • Stosunki Polski z państwami bałtyckimi po 1990 roku  
 • Seminarium magisterskie
 • Neografia rosyjska (Archiwistyka, Instytut Historii UAM) 
 • Historia obszaru postradzieckiego II  
 • Rosja w XX-XXI w.  
 • Mapa etniczna krajów b. ZSRR  
 • Seminarium magisterskie

 


Zainteresowania badawcze:

 • historia Europy Wschodniej,
 • Wielkie Księstwo Litewskie,
 • ZSRR,
 • historia Rosji,
 • kultura rosyjska,
 • paleografia ruska,
 • neografia rosyjska,
 • kozaczyzna ukraińska

Udział w grantach i projektach badawczych: 

 • Projekt KBN realizowany przez Instytut Historii PAN w Warszawie 
 • Projekt 1H01G043 19/nrumowy0735/H01/2000/19, pt. "Tatarzy" - powstanie nowoczesnych narodów na peryferiach Rosji Europejskiej w XIX i XX w." (promotorski) realizowany w l. 2001–2004 przez mgr Mariusza Marszewskiego. Projekt zakończony nadaniem mu stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii przez Radę Naukową Instytutu Historii UAM 2007.
 • Projekt N N108 093640 Od opozycji koncesjonowanej do narodowych bolszewików - studia nad lewicą rosyjską po upadku ZSRR (promotorski) realizacja: 04.05.2011-3.07.2013, Narodowe Centrum Nauki, 40 konkurs na projekty badawcze. Praca doktorska napisana przez mgr Martę Żakowską. Projekt zakończony nadaniem jej stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie historii przez Radę Naukową Wydziału Historycznego UAM 28 czerwca 2013 r.
 • Nr N N108 203336 pt. Nauki pomocnicze historii (Kontynuacja): paleografia, epigrafika, edytorstwo  – Krzysztof Pietkiewicz samodzielny wykonawca zadania: Paleografia ruska (realizacja 1.07.2009 – 30.04.2012)

Najważniejsze publikacje

 • Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 164.
 • Dokument ruski w kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506), (w:) Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku. Studia ofiarowane Prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 1994, s. 65-86.
 • Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa litewskiego na przełomie XV i XVI w., Poznań 1995, ss. 256.
 • Cyrylica. Skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archiwistyki, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 1996, ss. 85.
 • Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi świętej. «Хожение» Игумена Даниила. (relacja z początku XI wieku), przekł. K. Pietkiewicz, do druku przygotowali J. Grzembowska i K. Pietkiewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 178.
 • Lietuvos Metrika. Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Knyga Nr. 9. Užrašymų knyga 9, Parengė Krzysztof Pietkiewicz, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, ss. 616.
 • [wspólnie z M. Neumannem] Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir lenkijos karalius Alekasandro Jogailaičio itinerariumas (1492 m. birželis – 1506 m. rugpjūtis) [Itinerarium Aleksandra Jagiellończyka wielkiego księcia litewskiego, króla polskiego (czerwiec 1492 – sierpień 1506)], Lietuvis Istorijos Metraštis 1995, Vilnius 1996, s. 154-240.
 • Казацкое государство (Неиспользованная возможность построения украинского государства в XVII веке), w: Природа и самоорганизация общества, pod red. E.S. Kulpina, Siocial-Natural History, XXII, Moskwa 2002, s. 138-165 (nowa wersja: Украина на перепуте.  Казацкое государство в в., «История и Современность», № 2, Сентябр 2005, s. 35-63). 
 • Переяславска рада в новейшей польской историографии и публицистике, Человек и природа. Противостояние и гармония, pod red. E.S. Kulpina, Siocial-Natural History, XXIX, Moskwa 2007, s. 165-190; to samo w: „История и современность», № 2/2007, «Учитель», Москва 2007, 184-216.
 • Początki państwowości litewskiej, w: Poznań – Wilnu. Studia historyków w roku tysiąclecia Państwa Litewskiego, red. Z. Wojtkowiak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 145-184. 
 • Paleografia ruska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, ss. 612.
 • Państwo kozackie i jego tradycja historiograficzna jako wzorzec Euromajdanu, [w:] Relacje polityczne, reg E. Szczot, Wydawnictwo KUL (2015), Str. 33-55.

 


Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń:

 • Polskie Towarzystwo Historyczne

Praca doktorska:

Tytuł: Ród Kieżgajłów i jego latyfundium do polowy XVI wieku

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochmański

Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Łowmiański, prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski

rok obrony 1979

Rada która stopień nadała, recenzenci: Instytut Historii UAM

 

Tytuł: Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa litewskiego na przełomie XV i XVI w

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Ochmański

Recenzenci: prof. dr hab. Juliusz Bardach, prof. dr hab. Jerzy Ochmański, prof. dr hab. Władysław A. Serczyk

rok 1995

Rada która stopień nadała: Instytut Historii UAM

Tytuł profesora nauk humanistycznych 2015

 

Obecnie pełnione funkcje:

 • Komisja Lituanistyczna Komitetu Nauk Historycznych PAN
 • Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma Sensus Historiae (2010–2015)
 • Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „История и современность” wydawanego w Moskwie przez środowisko związane z Instytutem Orientalistyki (Иститут востоковедения) i Instytutem Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk
 • Członek kolegium redakcyjnego czasopisma «Вісник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина”. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» od 2012 r.
 • Członek Rady Redaktorów serii Itineraria Jagiellonów w Instytucie Historii im. T. Manteuffla PAN 
 • Przewodniczący Rady Naukowej czasopisma Historia@Teoria

 

 

BIBLIOGRAFIA

2010

 • Pietkiewicz, Krzysztof, Królowej Bony księgi Metryki Litewskiej, w: Studia z dziejów Europy Wschodniej, pod red. G. Błaszczyka i P. Kraszewskiego, PTPN Poznań 2010, s. 99-110.
 • Pietkiewicz, Krzysztof, Oryginaliosios Lietuvos Metrikos knygos Vyriausiojo senujų aktų archyvo Varšuvoje fonde, „Lietuvos Metrikos naujenos” 11 – 2009, LII Leidykla, Vilnius 2010, s. 26-29. [to samo po polsku: Oryginalne księgi Metryki Litewskiej w zespole Tak Zwanej Metryki Litewskiej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w wersji rosyjskiej czasopisma „Новости Литовской Метрики”, s. 30-34.]
 • Pietkiewicz, Krzysztof, Początki państwowości litewskiej, w: Poznań – Wilnu. Studia historyków w roku tysiąclecia Państwa Litewskiego, red. Z. Wojtkowiak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 145-184.

2011

 • Pietkiewicz, Krzysztof, Rola Tradycyjnych szlaków handlowych na terenie międzymorza w późnym średniowieczu, [w:] Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr., red. Marcin Ignaczak, Aleksander Kośko, Marzena Szmyt, Wydawnictwo Poznańskie, Archeologia Bimaris. Duskusje, T. 4, Poznań 2011, s. 191-202.

2013

 • Pietkiewicz, Krzysztof, Historia państwa Rosyjskiego, [w:] Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich, tom 3, Rosja, pod red. A. Mironowicza, Lublin 2013, s. 13-56.

2014

 • Pietkiewicz, Krzysztof, Люблинская уния как источник многовекового польско-российского конфликта в свете польской историографии , „История и современность”, № 2(20), Сентябрь 2014, s. 73-81.
 • Pietkiewicz, Krzysztof, Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami państwa i społeczeństwa litewskiego na przełomie XV i XVI w. [wyd. 2, poprawione i uzupełnione], NapoleonV, Oświęcim 2014, s. 341

2015

 • Pietkiewicz, Krzysztof, Paleografia ruska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 612.
 • Pietkiewicz, Krzysztof, Państwo kozackie i jego tradycja historiograficzna jako wzorzec Euromajdanu, [w:] Relacje polityczne, reg E. Szczot, Wydawnictwo KUL (2015), Str. 33-55.

 

Książki

  

 • Krzysztof Pietkiewicz, Paleografia ruska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, s. 612, il. Liczne, ISBN: 978-83-7181-874-9
 • Paleografia ruska to tradycyjna polska nazwa nauki pomocniczej historii, zajmującej się prawidłowościami rozwoju cyrylicy, pisma słowiańskiego stworzonego w Bułgarii w końcu IX wieku, dzięki któremu mamy dostęp do imponującej spuścizny piśmienniczej Słowian Wschodnich. Pismo to w swojej tysiącletniej historii przechodziło różne koleje losu. Adaptowane do języków Słowian południowych i wschodnich, w XVIII wieku stało się podstawą do opracowania alfabetu rosyjskiego, który z kolei stał się wzorem dla kilkudziesięciu alfabetów, stosowanych zarówno do wielu języków słowiańskich (rosyjski, ukraiński, białoruski, serbski, bułgarski, macedoński), jak i niesłowiańskich narodów Związku Radzieckiego i Mongolii. Do XVII wieku cyrylica była pismem stosowanym w W. Ks. Litewskim i na ziemiach ruskich Królestwa Polskiego. 
 • Książka ta powstała z chęci przedstawienia polskiemu czytelnikowi w miarę pełnego obrazu dziejów paleografii ruskiej jako dyscypliny naukowej, a jednocześnie stworzenia nowego podręcznika do praktycznej nauki czytania rękopisów cyrylickich od najdawniejszych po te, które pochodzą z XX wieku. Tylko posiadanie takich umiejętności pozwoli na rozumienie i samodzielne poznawanie rękopiśmiennego dorobku naszych wschodnich sąsiadów, Białorusinów, Rosjan i Ukraińców, posługujących się pismem pochodzenia cyrylickiego, oraz czytanie i interpretację rękopisów cyrylickich powstałych na terytorium dawnej Rzeczypospolitej i akt biurokracji rosyjskiej działających na ziemiach polskich w okresie zaborów. Aby zadania te bardziej przybliżyć czytelnikowi polskiemu, treść została wzbogacona o inne nauki pomocnicze stanowiące odrębne dyscypliny, chronologię, metrologię i dyplomatykę, w zakresie odnoszącym się do obszaru wschodnio-słowiańskiego. 
 • Pełnione funkcje lub stanowisko dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu Rosji Współczesnej Pokój: 3.14, 3.16 Dyżur: w semestrze letnim tel: +48 61 829-14-45, +48 61 829-14-47 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. urlop:    Ogłoszenia dla studentów: będą aktualnie wprowadzane na stronę     Zajęcia dydaktyczne:  1. Konwersatorium wschodoznawcze   2. Łotwa i Estonia w XX – XXI w.   3. Stosunki Polski z państwami bałtyckimi po 1990 roku   5. Seminarium magisterskie 6. Neografia rosyjska (Archiwistyka, Instytut Historii UAM)  7. Historia obszaru postradzieckiego II   8.  Rosja w XX-XXI w.   9.  Mapa etniczna krajów b. ZSRR   10.  Seminarium magisterskie    

Zainteresowania badawcze:

 

historia Europy Wschodniej, Wielkie Księstwo Litewskie, ZSRR, historia Rosji, kultura rosyjska, paleografia ruska, neografia rosyjska, kozaczyzna ukraińska