Dane Osobowe

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: +48 61 829 14 37
dyżur: Poniedziałek 11:00-12:00
pokój: 3.6

Szczegółowe informacje

 Ogłoszenia dla studentów:

 

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Wprowadzenie do filozofii
 • Wprowadzenie do etyki
 • Historia porównawcza religii
 • Teologia dogmatyczna
 • Historia sztuki kościelnej – wybrane zagadnienia
 • Ochrona dóbr kultury sakralnej
 • Wybrane zagadnienia z konserwacji zabytków sztuki kościelnej
 • Historii sztuki i konserwacji zabytków
 • Filozofia kultury
 • Filozofia ogólna
 • Religioznawstwo
 • Etyka porównawcza kultur cywilizacyjnych 
 • Historia stosunków międzynarodowych
 • Etyka
 • Filozofia

 


Zainteresowania badawcze:

studia nad inteligibilnością typu filozoficznego i teologicznego, studia nad koncepcjami myślenia oraz nad dzielnością moralną jako jednym z wymiarów życia polityczno-społecznego zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowo-cywilizacyjnego, studia nad rosyjskim systematem cywilizacyjnym, studia nad myślą naukową i polityczno-naukową polskich uczonych i myślicieli przełomu stuleci XIX i XX i pierwszej połowy XX wieku, dotyczącą Rosji i Wschodu, studia nad polską martyrologią na Wschodzie, literatura pamiętnikarska zesłańców na Sybir

 


 Najważniejsze publikacje:

 • Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w dziejach, Poznań 2004, ss. 384 ISBN 83-89361-39-6;
 • Prawda historyczna i moralna w życiu narodu jako conditio sine qua non jego istnienia. Ważność nauczania historii w szkole europejskiej – szkole na styku kultur ery globalizacyjnej”, [w:] Edukacja – Tradycja i Współczesność. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rędzińskiemu pod redakcją A. Majkowskiej i M. Łapota, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 67-91; ISBN 978-83-7455-328-5;
 • „Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej”, Studia teologii dogmatycznej, t. I:2015: Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności, s. 146-171; ISSN 2449-7452; DOI:10.15290/std.2015.01.09
 • „Kościół Ducha Świętego jako locus theologicus refleksji nad objawiającym się Słowem w stworzeniu i człowieczych dziejach, zwieńczonym w Wydarzeniu Jezus-Chrystus”, [w:] Duch Kościoła – Kościół Ducha [Studia teologii dogmatycznej, t. 2], pod red. A. Proniewskiego, Białystok 2014, s. 110-135; ISBN 978-83-7431-414-5
 • „Kontemplatywna głębia wiary Trójjedynemu w spełnianiu się w jestestwie – rozstrzygnięciem współczesnego dylematu postmoderności względem tożsamości osoby ludzkiej: człowiek projekt czy przypadek”, Rocznik Teologii Katolickiej t. XIII/1:2014, s. 175-192; ISSN 1644-8855;
 • „Oбщественно-экологическиe последствия культурно-религиозных глобализационных процессов конца XX столетия”, Studia Oecumenica 11 (2011), s. 35-53; ISSN 1643-2762;
 • „European idea of the University. To what extent is it a model for the Polish Higher Education Act of 2011?”, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, vol. III (2011/2), s. 121-137; ISSN 2082-0860;
 • Mit posowiecko-postkomunistycznego społeczeństwa prawosławnego. Odmienność natury rosyjskiego systematu cywilizacyjnego od zachodniego (planowana publikacja w 2016);
 • Sakralność małżeństwa chrześcijaństwa katolickiego. Świętość personalistycznej więzi mężczyzny i kobiety – znakiem i wyzwaniem dla kultur cywilizacyjnych w rozwoju moralności (planowana publikacja w 2016);
 • Indywiduum kontemplatywne (planowana publikacja w 2016).

 


Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń: 

Towarzystwo Teologów Dogmatyków

 


Praca doktorska: 

„La logique de l’incarnation selon Marie-Dominique Chenu OP (1895-1990)”

promotor: Prof. Raymond Mengus

rok obrony: 1994

Université des Sciences Humanes de Strasbourg (USHS II): Wydział Teologii Katolickiej

Recenzenci: Prof. Gérard Siegwald, Prof. Jacques Audinet, Prof. Henri Bartoli

 


Praca habilitacyjna:

Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego 

w dziejach, Poznań 2004, ss. 384 ISBN 83-89361-39-6;

rok kolokwium: 2006

Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 

recenzenci: ks. prof. UAM dr hab. Marek Pyc, ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski,

ks. prof. dr hab. Roman Rogowski

 


Obecnie pełnione funkcje: 

 • członkostwo w radzie naukowej Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Rocznik Polsko-Ukraiński.
 • członkostwo w radzie naukowej Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie – Pedagogika

 


BIBLIOGRAFIA

 

2010

 

 • „Kwestia etyki w administracji publicznej a dylemat etyki administracji w realiach państwa postkomunistycznego. Czy bez osadzenia w realiach historycznych współczesności etyka administracji nie stanowi mało użytecznego intelektualnego tworu?”, [w:] Z problemów administracji. Administracja publiczna, Red. naukowa T. Maciejewski [zeszyt naukowy nr 2/1a/2010, Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach], Chojnice 2010, s. 35-52; ISSN 2080-6183
 • „Sens doświadczania miłosierdzia w społeczeństwach Unii Europejskiej” [w:] Dogmatyka. W perspektywie Bożego miłosierdzia, K. Góźdź, K. Guzowski – (red.), Lublin 2010, s. 463-480; ISBN 978-83-7702-101-9;
 • „Wokół niewiary w zmartwychwstanie w społecznościach europejskiego Zachodu”, Ateneum Kapłańskie, z. 2 (609):2010, t. 155, s. 350-361; ISSN 0208-9041;
 • „Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 1)”, Teologia w Polsce, 4, 2 (2010), s. 233-245; ISSN 1732-4572;
 • „Samotność teologa – samotnością mistyka i twórcy...”, Studia Gdańskie t. XXVI, Gdańsk-Oliwa, s. 131-142; ISSN 0137-4341;
 • „Inspirations and challenges in practising theology in Poland as a post-communist and EU member country”, Studia Oecumenica 10 (2010), s. 5-19; ISSN 1643-2762;
 • „Prognozowany kryzys społeczno-ekologiczny XXI w. jako konsekwencja procesów globalizacyjnych końca XX w.?”, Studia Gdańskie t. XXVII, Gdańsk-Oliwa, s. 285-303; ISSN 0137-4341;
 • „Marie-Dominique Chenu i przezwyciężenie kryzysu modernistycznego”, Poznańskie studia teologiczne, t. 24, Poznań 2010, s. 289-300; ISSN 0209-3472;
 • „Wolność moralna i kultura moralna życia publicznego jako warunek uniknięcia rażących dysproporcji bytowych w transformujących się społecznościach krajów postkomunistycznych”, [w:] Edukacja wielokulturowa wyzwaniem dla nauk o wychowaniu. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie pod red. K. Rędzińskiego, Pedagogika, t. XIX, Częstochowa 2010, s. 27-46; ISSN 1734-185X; ISBN 978-83-7455-186-1;
 • „Polska pedagogika i nauki pedagogiczne drugiej dekady XXI stulecia wobec wyzwania kształtowania nowego pokolenia w duchu integracji społeczności europejskich. Na ile europejska idea Uniwersytetu pozostaje twórczym odniesieniem?”, [w:] Edukacja w społeczeństwie ponowoczesnym. Prace naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości pod red. K. Rędzińskiego i E. Globik, seria Pedagogika, t. 2, Gliwice 2010, s. 11-26; ISBN 978-83-61401-48-3;

 

2011

 • „Teologia katolicka a młodsza Europa globalizacyjnej współczesności (cz. 2)”, Teologia w Polsce, 5, 1 (2011), s. 171-188; ISSN 1732-4572;
 • „Historyk europejskiego średniowiecza wobec nowości wyzwania pomoderności”, [w:] A Pomerania ad ultumas terras. Studia ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej pod red. J. Sochackiego i A. Teterycz-Puzio, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk 2011, s. 470-484; ISBN 978-83-7467-162-0;
 • „European idea of the University. To what extent is it a model for the Polish Higher Education Act of 2011?”, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne, vol. III (2011/2), s. 121-137; ISSN 2082-0860;
 • „Polonia i emigracja jako nowy wymiar patriotyzmu z perspektywy Trzeciej Rzeczypospolitej”, [w:] Polski misjonarz na ziemi argentyńskiej. Studia historyczne i politologiczne. Tom dedykowany ojcu doktorowi Antoniemu Herkulanowi Wróblowi OFM, pod redakcją M. Szczerbińskiego i K. Wasilewskiego, Gorzów Wielkopolski 2011, s. 449-471; ISBN 978-83-933510-0-8;
 • „Wychowawcza rola domu rodzinnego jako wspólnoty relacyjnej – remedium na potrzebę postawy otwartości wobec świata kultur doby mondializacyjnej”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Pedagogika, t. XX, pod red. K. Rędzińskiego, Częstochowa 2011, s. 13-33; ISSN 1734-185X; ISBN 978-83-7455-186-1;
 • „Oбщественно-экологическиe последствия культурно-религиозных глобализационных процессов конца XX столетия”, Studia Oecumenica 11 (2011), s. 35-53; ISSN 1643-2762;

 

 

2012

 •  „Ideologia liberalizmu a ponowoczesność”, [w:] Teologia wobec nurtu ponowoczesności, K. Góźdź, J. Chyła, S. Kunka (red.), Pelplin 2012, s. 87-118; ISBN 978-83-7823-098-4
 • „W sprawie warunku pozostawania teologii polskiej benedicta dla narodu i społeczeństw Zachodu. Imperatyw przezwyciężenia wyłączności paradygmatu neopozytywistycznego i neokantowego”, Teologia w Polsce, 6, 1 (2012), s. 191-209; ISSN 1732-4572
 • „Nadprzyrodzoność jako „pobudzenie” kształtowania kulturowo dojrzałych społeczeństw cywilizacyjnych Zachodu”, [w:] Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce, pod red. J. Baniaka, Poznań 2012, s. 261-275; ISBN 978-83-62243-09-9
 • „Kres masowej wiary w społecznościach (europejskiego) Zachodu jako badawcze wyzwanie współczesności wobec filozofii religii i socjologii religii”, [w:] Duchowość religijna jako droga wewnętrznego doskonalenia współczesnego człowieka zachodniego chrześcijaństwa. Konteksty antropologiczne i socjologiczne, pod red. J. Baniaka, Toruń 2012, s. 321-350; ISBN 978-83-7780-390-5;
 • „Europejska idea Uniwersytetu. Na ile pozostaje wzorcem dla reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce 2012 roku?”, Cywilizacja i polityka 10:2012 , s. 39-56; ISSN 1732-5641;
 • „Moral assistance of ecumenical dialogue in the process of European integration”, Studia Oecumenica 12 (2012), s. 351-368; ISSN 1643-2762;
 • „Wyzwania dla myśli teologicznej w dobie posoborowego półwiecza i dekonstrukcji totalitaryzmów ideologicznych”, Poznańskie studia teologiczne, t. 26, Poznań 2012, s. 289-300; ISSN 0209-3472 ; ISBN 978-83-63266-53-0; 
 • „Słowo stwórcze i Słowo wcielone – duchowością communio w ruchu ekumenicznym”, [w:] R. Porada (red.), Ekumenizm duchowy – duchowość pojednania. Historia i aktualne wyzwania dla ekumenizmu i dialogów międzyreligijnych, [seria: Ekumenizm i Integracja nr 28], Opole 2012, s. 67-94; ISBN 978-83-61756-99-6;
 • „Polska emigracyjność w myśli teologicznej Piotra Semenenki CR (1814-1886)”, Przegląd Polsko-Polonijny 4:2/2012, s. 19-38; ISSN 2083-3121;
 • „Utopia projektu edukacji multikulturowej a możliwości edukacji tradycyjnej, otwartej na odmienności kulturowo-religijne w kontekście europejskiej integracji”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Pedagogika, t. XXI, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, Częstochowa 2012, s. 113-132; ISSN 1734-185X; ISBN 978-83-7455-186-1;
 • „Demograficzna stabilność polskiego społeczeństwa – kryterium moralnej jakości dokonanych transformacji po 1989 roku”, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. IX, Gdańsk 2012, s. 179-200; ISSN 1731-8440;  

 

2013

 

 • „Prawda historyczna i moralna w życiu narodu jako conditio sine qua non jego istnienia. Ważność nauczania historii w szkole europejskiej – szkole na styku kultur ery globalizacyjnej”, [w:] Edukacja – Tradycja i Współczesność. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Rędzińskiemu pod redakcją A. Majkowskiej i M. Łapota, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, s. 67-91; ISBN 978-83-7455-328-5;
 • „Polonia i polskie emigracje od doby zaborów – wyzwaniem badawczym nad wychodźstwem i nad stanem cywilizacji Zachodu”, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie – Zeszyty Naukowe, Seria trzecia, 1:2013, s. 15-32; ISSN 2052-319X;
 • „Dialog ekumeniczny w kontekście sytuacji duchowej pomoderności i wyzwań globalizacyjnych”, Studia Oecumenica 13 (2013), s. 35-52; ISSN 1643-2762;
 • „Przezwyciężenie zwrotu od Veritas Prima do prawdy ewolucyjnej – busolą reorientacji Kościoła i społeczeństwa polskiego w odtworzeniu międzypokoleniowej więzi kulturowej”, [w:] Religia i Kościół w świadomości katolików świeckich w Polsce i w Niemczech: kontynuacja czy zmiana nastawienia?, pod red. J. Baniaka, Poznań 2013, s. 225-239; ISBN 978-83-62243-77-8 
 • „Prawda a kwestie egzystencji: człowieczy podmiot a edukacja jako kulturowa „inicjacja”, społeczeństwo a historia jako „wgląd” w swą cywilizacyjną tożsamość”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Pedagogika, t. XXII, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, Częstochowa 2013, s. 15-36; ISSN 1734-185X; ISBN 978-83-7455-378-0; 
 • „Społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej pomiędzy mitem dobra i postępu ludzkości a pozornością zachodzenia innowacyjnego rozwoju konsumpcyjnych społeczności Zachodu”, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X, Gdańsk 2013, s. 69-91; ISSN 1731-8440; 

 

2014

 

 • „Dylemat zawężanej specjalizacji dyscyplin nauki: na ile dogłębnie historyk medycyny (europejskiej) powinien sięgać do stanu wiedzy z zakresu dziejów Zachodu i jego kultury cywilizacyjnej w sprawianiu czytelności prezentowanych przez siebie rezultatów badawczych. Na przykładzie publikacji: Michalina Broda, Lekarze w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach XIV-XV wieku (Universitas, Kraków 2013)”, Acta Medicorum Polonorum, 4:2014, s. 5-28; ISSN 2083-0343;
 • „Szlachetność człowieczego spełnienia się w jestestwie – dar czy ofiara w dobie globalizowanych społeczeństw?”, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie – Zeszyty Naukowe, Seria trzecia, 2:2014, s. 169-180; ISSN 1734-185X; 
 • „Kościół Ducha Świętego jako locus theologicus refleksji nad objawiającym się Słowem w stworzeniu i człowieczych dziejach, zwieńczonym w Wydarzeniu Jezus-Chrystus”, [w:] Duch Kościoła – Kościół Ducha [Studia teologii dogmatycznej, t. 2], pod red. A. Proniewskiego, Białystok 2014, s. 110-135; ISBN 978-83-7431-414-5
 • „W sprawie slawizacji chrześcijaństwa łacińskiego”, [w:] De catechizandis adultis. Opuscula Romualdo Niparko septuagenario dedicata, Poznań 2014, s. 129-146; ISBN 978-83-63266-51-6 
 • „Kontemplatywna głębia wiary Trójjedynemu w spełnianiu się w jestestwie – rozstrzygnięciem współczesnego dylematu postmoderności względem tożsamości osoby ludzkiej: człowiek projekt czy przypadek”, Rocznik Teologii Katolickiej t. XIII/1:2014, s. 175-192; ISSN 1644-8855; 
 • „Ideologizm nowożytnej idei ‘powrotu do natury’ i ‘czystej’ natury a ponowożytne projekty nowych społeczeństw”, Rocznik polsko-ukraiński, t. XVI, pod red. K. Rędzińskiego i D. Herciuka, Częstochowa-Lwów 2014, s. 25-56; ISSN 2391-8594; 
 • „Naród i jego kulturowe dziedzictwo – źródłem treści edukacyjnych w interaktywnej lekturze tradycji narodowej i wydarzającej się społecznej współczesności”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Pedagogika, t. XXIII, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, Częstochowa 2014, s. 33-47; ISSN 1734-185X;
 • „W sprawie perspektywy interpretacyjnej dla poszczególnych wydarzeń z dziejowej przeszłości Rzeczypospolitej – na przykładzie powstania 1863 roku”, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. XI, Gdańsk 2014, s. 99-116; ISSN 1731-8440; 
 • „Kulturowość polska w globalizowanym społeczeństwie obywatelskim Zachodu”, Przegląd Polsko-Polonijny 7-8/2014, s. 349-377; ISSN 2083-3121; 
 • „Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne, Poznań: 20-21 listopada 2014 roku”, Przegląd Polsko-Polonijny 7-8/2014, s. 401-410; ISSN 2083-3121 

 

2015

 

 • „Teologia katolicka wobec pięćsetnej rocznicy Reformacji”, Teologia w Polsce, 9, 1 (2015), s. 189-207; ISSN 1732-4572
 • „Myśl historiograficzna Augusta hr. Cieszkowskiego. Stulecie niebywałych przemian polityczno-społecznych impulsem interdyscyplinarnych zainteresowań autora Prolegomeny do historiozofii”, Przegląd Archiwalno-Historyczny, tom II, Poznań 2015, s. 35-62; ISSN 2391-890X; ISBN 978-83-63047-69-6
 • „Naukowy obraz świata i jego opis a gloria życia – człowiecze spełnianie się w jestestwie. W sprawie rozważenia zakwestionowania postmodernistycznej antropologii filozoficznej i nakreślenia wyzwań antropologii teologicznej”, Studia teologii dogmatycznej, t. I:2015: Człowiek istota (po)znana? Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności, s. 146-171; ISSN 2449-7452; DOI:10.15290/std.2015.01.09 
 • „Niepowtarzalność perspektywy kształtowania wspólnoty polityczno-kulturowej Polski i Rusi-Ukrainy w dziejach a jej współczesne konsekwencje – aż po obecne wydarzenia „rewolucji godnościowej” kijowskiego Majdanu”, [w:] Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy, E. Szczot i J. Szczot (red.), Lublin 2015, s. 57-102; „Унікальність перспективи формування політико-культурного співтовариства Польщі і Русі-України в історії та її наслідків аж до сучасних подій "революції гідності" київського „Майдану"”, [w:] Relacje polityczne między Polską a Ukrainą. Doświadczenia i perspektywy, s. 103-116; ISBN 978-83-8061-144-3 
 • „“Neoscholastyczne umetafizycznienie” opus nowożytnych reformatorów Kościoła”, Studia teologiczne: Białystok – Drohiczyn – Łomża, 33 (2015), s. 49-64; ISSN 0239-801X;
 • „Edukacja kształtująca spełniający się twórczy podmiot – ideałem pedagogicznym cywilizacji łacińskiej”, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, seria: Pedagogika, t. XXIV, pod red. K. Rędzińskiego i M. Łapota, Częstochowa 2015, s. 25-39; ISSN 1734-185X; http://dx.doi.org/10.16926/p.2014.24.02 

 

Książki

 

 • Kołobrzeska konkatedra, Pelplin 2000, ss. 96 [seria Kościoły diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, red. D. Kubicki, tom 1]; ISBN 83-88487-44-2 
 • Gotyckie świątynie powiatów koszalińskiego i kołobrzeskiego, Pelplin 2001, ss. 240 [seria Kościoły diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, red. D. Kubicki, tom 4]; ISBN 83-88935-01-1
 • Listy do Jezusa. W poszukiwaniu istoty orędzia chrześcijańskiego, Poznań 2004, ss. 224 [UAM – Wydział Teologiczny, seria Maneat quaestio, tom 7] ISBN 83-89361-51-5
 • Poszukiwania projektu teologii katolickiej opartej na realizmie Słowa objawionego w dziejach, Poznań 2004, ss. 384 [UAM – Wydział Teologiczny, seria Studia i materiały, tom 71]; ISBN 83-89361-39-6;

 


Dominik Kubicki, In Quest of a Project of Catolic Theology based on the Reality of the Revealed Word in History (Adam Mickiewicz University. Faculty of Theology Press. Seria Studia i Materiały. Vol. 71, pp. 384)

 

The autor examines the state of Catolic theology today in the light of contemporary trends in epistemology and a modern understanding of intelligibility. In the 20th century attemps were undertaken to develop a project of theology that would address the current intellectual demands and at the same time be in the service of faith Jesus Christ, the Son of Got and Saviour. The currently prevailing concept of theology as an ongoing interpretation of the event of Jesus as Christ and Word of God revealed in history, recognizes an interdependence between the fundamental Christian experience (Tradition) and the historical experience of the ‘here and now’. In a concise and logical way the study highlights the overcoming of the neo-scholastic concept of theology in the 20th century and the emergence of a new approach that follows the example of the medieval founders of theology as a scientific discipline, with Thomas Aquinas as its most prominent exponent. Particular projects are assessed according to their usefulness as tools of scientific research for the expounding of the contents of the Christian faith. The book consists of four chapters. Chapter One traces the changes in the concept of theology from Christian antiquity, through the Middle Ages, the post-Trent era and the 19th century, until present day. Chapter Two is a critical study of the possibility of theology as an interpretation, focusing mainly on such a theology’s capability to grasp the ‘Divine Object’. Chapter Three analyses the project of a theology based on the reality of the Word revealed in history. Finally, Chapter Four discusses the project of theology proposed by M.-D. Chenu OP (1895-1990), built around the category of the word of God.