IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna


IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Polonijna    

Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Ślady polonijnej obecności w kulturach świata – dziedzictwo duchowe: kulturowe i cywilizacyjne    


Termin:
20 – 21 listopada 2014 roku        

Miejsce obrad konferencji:
Sala im. J. Lubrańskiego – Collegium Minus Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1; 60-813 Poznań 


Konferencja odbędzie się w Instytucie Wschodnim UAM. Zgłoszenia wystąpień zawierające abstrakt (do 300 słów) prosimy kierować na adres malachow@amu.edu.pl

Ostateczny termin zgłoszeń: do dnia 31 V 2014 roku.

Komitet organizacyjny:

 • prof. UAM dr hab. Piotr Kraszewski,
 • ks. prof. UAM dr hab. Dominik Kubicki.
Sekretarze komitetu:
 • dr Magdalena Lachowicz,
 • dr Marek Jedliński.

Koncepcja konferencji:
20-21 XI 2014 roku w Poznaniu będzie miała miejsce czwarta edycja, organizowanej corocznie konferencji poświęconej Polonii i polskiemu wychodźstwu, emigracji, pt.: Wschodnie i zachodnie emigracyjne szlaki Polaków. Przemierzając bogate i wielowątkowe obszary poznawcze tematyki polonijnej i polskiej kulturowości pragniemy się skupić na aktualności procesu wychodźczo-emigracyjnego i jednocześnie obecności emigracyjnej Polonii w społecznościach świata wraz z jej więzią kulturową z ojczyźnianym matecznikiem. Zastanowimy się nad fenomenem i zarazem dramatem polskiej emigracji, wychodźstwa, nad istotą odmienności polskiej obecności pośród narodów i społeczeństw świata.

Organizator:
Instytut Wschodni [Wydział Historyczny] UAM przy współpracy: Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, Polskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie, Instytutu Historii i Archiwistyki Polonijnej w Orchard Lake (Chicago), Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zb. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Stowarzyszenia Naukowego „Polska w Świecie”.

Celem konferencji jest uchwycenie emigracyjnych dróg Polaków i zachowanych śladów ich obecności, dokonanie analizy tychże emigracyjnych losów oraz systematyzacji wyników przeprowadzonych bądź będących w trakcie prowadzenia badań dotyczących kulturowej (w szerokim rozumieniu) obecności Polaków i Polonii w społeczeństwach, w których przyszło im realizować swe życiowe spełnienie się, wraz z uchwyceniem roli polskiego duszpasterstwa emigracyjnego jako posłudze sakramentów podtrzymaniu kulturowości cywilizacyjnej Polaków na wychodźstwie lub wspólnotach polonijnych – w szeroko rozumianej ich integracji. W szczególności chodzi o określenie, ustalenie bądź rozpoznanie:

 • jakie są to emigracyjne szlaki Polaków;
 • jak one przebiegły, czym były warunkowane, jakie determinizmy spowodowały dramat rozstania z Polską, Rzeczpospolitą;
 • jak ukształtowały się emigracyjne obecności Polaków i Polonii w kulturach społeczności bądź społeczeństw tego samego matecznika cywilizacyjnego lub poza nim;
 • jaką dominującą cechę przybrały one, za pomocą której możliwe byłoby dokonanie charakterystyki tożsamości religijnej, kulturowej, politycznej itd.;w jakim stopniu kulturowość Polaków, a nawet cywilizacyjność polska, naznaczona tkwieniem w Slaviae occidentalis, pozwoliła im na wniesienie w środowiska społeczeństw i państwowości innych kultur: zachodnioeuropejskich i wschodnio-europejskich, a także pozazachodnioeuropejskich i pozawschodnioeuropejskich, niepowtarzalnej obecności emigracyjnej – polonijnej;
 • jakie cechy bądź jaką charakterystykę owa obecność przejawiła w różnych społeczeństwach; jaki wpływ na postawy kulturowe tychże społeczeństw wywarły owe kulturowe implamentacje Polonii;
 • jak różne rodzaje tożsamości kolektywnej krajów docelowej emigracji bądź repatriacji wpłynęły na kształt tejże polonijnej obecności;
 • jakie nabyła specyficzne cechy w zależności od krajów, ich kultur, systemów gospodarczych itd.jakie pozostały świadectwa (piśmiennicze i inne) po tychże obecnościach; jakie ukazuje one nieznane losy i wkład Polaków lub polonijnych wspólnot w określone lokalne kulturowości;
 • jaki nieznany badawczo świat kulturowy człowieczego spełnienia się w jestestwie ukazuje się w treści tychże świadectw;
 • jaka okazała się i zarazem jest rola polskiego duszpasterstwa emigracyjnego w twórczym kształtowaniu tychże obecności Polonii; na czym polega fenomen polskiej kultury katolickiej w środowisku polonijnym. W tym kontekście może zostać badawczo uchwycony i zanalizowany problem roli polityki w procesach emigracyjnych, a równolegle wpływ procesów emigracyjnych na zmiany polityki oraz kultury politycznej, kultury masowej i wysokiej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, na ile emigracyjności ludzkie wymuszają określone zmiany polityczne i kulturowe, a jeśli tak – to, jakie.  

Konferencja
– z jednej strony wykazuje charakter badawczy i systematyczny, podejmując studia nad archiwalnymi zasobami lub nie poddanymi jeszcze uorganizowaniu źródłami obecności emigracyjnej Polaków bądź twórczej działalności środowisk polonijnych; z drugiej strony ma charakter analityczny i porównawczy. Przedstawione zostaną szlaki emigracyjne Polaków i obecności emigracyjnej Polaków, a także twórcze obecności środowiska polonijnych w społeczeństwach europejskich – zachodnioeuropejskich i wschodnioeuropejskich – a także w społeczeństwach pozaeuropejskich i kulturach świata od końca XVIII stulecia. Konferencja umożliwi przeprowadzenie dyskusji porównującej różne obecności środowisk emigracyjnych i repatriacyjnych, przymusowych zsyłek itd. Pozwoli uchwycić czynniki i warunki odpowiedzialne za specyficzny charakter polonijnej obecności i Polonii w poszczególnych społeczeństwach – kulturach i cywilizacjach. Wyjaśnienia będą miały nie tylko „teoretyczny” charakter (w sensie uchwycenia istoty zjawiska emigracyjnego i polonijnej wspólnotowości). Będą mogły być wykorzystane w celach praktycznych dla przewidywania nadchodzących trendów kulturowego rozwoju społeczeństw oraz dla ewentualnego kierowania procesami modernizacyjnymi kształtującymi społeczeństwa obywatelskie doby informacyjnej itd. Taka, porównawcza analiza obecności środowisk polonijnych w życiu współczesnych społeczeństw świata globalnego pozwoli bowiem uchwycić specyfikę ducha świata pomodernego, przezwyciężanego w najbliższej przyszłości: kulturową współpracą, wzajemnym przenikaniem się lub rozwojem alternatywnych względnie niezależnych sposobów kształtowania określonych podmiotów zbiorowych, realizujących odmienne modele swego rozwoju.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.