Konferencja "Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej"

Instytut Wschodni Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych zaprasza na międzynarodową konferencję naukową


Obrazy władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej


 
Konferencja odbędzie się 14 i 15 października 2015 r. w Sali Senatu UAM w Poznaniu.

Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań polskich naukowców nad przejawami zjawiska władzy, jakie zaobserwować można we współczesnej kulturze rosyjskiej (obejmującej okres od początku pierestrojki). Władzy rozumianej nie tylko wąsko, jako kategoria określana przez jej funkcje ograniczające i regulacyjne wobec jednostki – a więc władzy politycznej, administracyjnej czy prawnej, ale również szeroko: jako kategoria dyskursywna i symboliczna, uobecniająca się w rozmaitych formach tekstów kulturowych. Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obrazu władzy we współczesnej kulturze rosyjskiej.

Organizatorzy liczą, że interdyscyplinarne i wielowątkowe ujęcie problematyki konferencyjnej pozwoli odpowiedzieć na kilka ważnych pytań:

1. Czym jest pojęcie władzy we współczesnym dyskursie rosyjskim (politycznym i kulturowym)?
2. Czy można mówić w odniesieniu do Rosji ostatnich dekad o całościowym i spójnym obrazie władzy, który funkcjonując na różnych płaszczyznach społecznych wyobrażeń (polityka, sfera myśli), pozwalałby się opisać na gruncie jakiegoś wspólnego pojęcia źródłowego (patriarchalizm, komunizm itd.), czy też mamy w tym przypadku do czynienia z rzeczywistością zróżnicowaną (albo różnicującą się), gdzie różne formy przejawiania się władzy funkcjonują bądź zaczynają funkcjonować niezależnie od siebie?
3. Czy istnieją uchwytne mechanizmy, procesy, tendencje w sposobach kształtowania się (bądź ewoluowania) wyobrażeń władzy w Rosji współczesnej?
4. Jakie modele władzy (politycznej, społecznej) funkcjonują w świecie literatury i filozofii rosyjskiej?

Do uczestnictwa w konferencji zaproszeni są przedstawiciele najszerzej pojętej humanistyki, zwłaszcza politolodzy, filozofowie, literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy, religioznawcy oraz rusycyści.


Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

Języki konferencji: polski i rosyjski;

Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu należy nadsyłać do 15 maja 2015 r. na adres: obrazywladzy2015@gmail.com

Abstrakt o objętości do 1,5 strony maszynopisu powinien zawierać wszystkie istotne punkty wystąpienia konferencyjnego, precyzyjnie sformułowane i ułatwiające merytoryczną dyskusję w trakcie obrad. Organizatorzy zamierzają zebrać nadesłane abstrakty w formie dokumentu PDF, który roześlą najpóźniej na miesiąc przed konferencją do wszystkich jej uczestników oraz do wybranych gości.

Opłata konferencyjna wynosi 350 PLN

Opłatę tę należy uiścić na konto: Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych, Libelta 12/3, 61-127 Poznań (nr: 80 2030 0045 1110 0000 0282 6700), umieszczając imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „Obrazy władzy” w tytule przelewu, najpóźniej do 15 września 2015 r.

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: opublikowanie, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, referatów konferencyjnych, wyżywienie (dwa obiady, bankiet, poczęstunki w przerwach obrad) oraz materiały konferencyjne;

Organizatorzy mogą pomóc w rezerwacji noclegów w DS Jowita w centrum Poznania (niedaleko miejsca obrad). Koszt noclegu wynosi tutaj 70 PLN za dobę w przypadku płatności Instytutu Wschodniego lub 80 zł plus 8% VAT w przypadku płatności dokonywanych przez samych gości.


Rada Naukowa Konferencji:

  • prof. dr hab. Piotr Kraszewski 
  • prof. dr hab. Artur Kijas 
  • prof. dr hab. Dominik Kubicki 
  • prof. dr hab. Tamara Smirnova 
  • dr Magdalena Lachowicz 
  • dr Tomasz Nakoneczny 
  • dr Bartłomiej Brzeziński 
  • dr Marek Jedliński 
  • dr Bartłomiej Garczyk 
Kontakt:

Pytania prosimy kierować do:

lub na adres ogólny: obrazywladzy2015@gmail.com


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.