„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”


V Międzynarodowa Konferencja Naukowa organizowana przez Instytut Wschodni UAM, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Centrum Wspierania Inicjatyw Międzynarodowych  

„Region Kaukazu – między wyobrażeniem a rzeczywistością”    Termin:
8-9 czerwca 2016 roku 

Miejsce: Poznań                                                   

Opis: Konferencja przeznaczona jest zarówno dla studentów, doktorantów, jak i pracowników naukowych, których zainteresowania związane są z szeroko rozumianą tematyką kaukaską (Kaukaz Północny oraz Południowy).  

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych badań dotyczących Regionu Kaukazu w rozległej perspektywie czasowej w ujęciu interdyscyplinarnym: historycznym, politycznym, archeologicznym, kulturowym, etnicznym, religijnym, ekonomicznym itp. Pragniemy przy tym położyć nacisk na konfrontację wyobrażeń o Kaukazie (stereotypy, mity, legendy itp.) z realiami panującymi w regionie  (sytuacja ekonomiczna, społeczna, polityczna itp.).  

Jesteśmy  przekonani, że udział w konferencji umożliwi integrację środowiska naukowego oraz stworzy warunki do współpracy między ośrodkami badawczymi z Polski i zagranicy.      


| Kliknij by pobrać PROGRAM KONFERENCJI (PDF) |

| Kliknij aby pobrać pełną informację o konferencji
5th International Scientific Conference  organized by the Institute of Eastern Studies at Adam Mickiewicz University, the Institute of History at Rzeszów University and the Center of Supporting the International Initiatives  

„Caucasus - between imagination and reality”  


Date: 8-9th June 2016

Place: Poznan           

Description: The conference is aimed both at PhD students and researchers interested in the broader issue of the Caucasus region (North Caucasus and South Caucasus).  

One of the main goals of the Conference is to present research and the research results from the interdisciplinary point of view, especially historical, political, archaeological, cultural, ethnic, religious and economic). Another main goal is to create a space to discuss and exchange views between the researches from Poland and Caucasus.  

We want to focus especially on the confrontation of ideas about the Caucasus (stereotypes, myths, legends, etc.) with the realities of the region (economic , social, political situation etc.). 


| Click here to download PROGRAM OF THE CONFERENCE (PDF - Polish) |

Click here to know more  |

Восточный институт Университета им. А. Мицкевича в Познани, Институт истории Университета города Жешув, Центр Поддержания Международных Инициатив проводят V Международную научную конференцию студентов,  аспирантов и кандидатов наук

„Кавказ - между воображением и реальностью"  


| Informacja w języku polskim English version  Версия на русском языке |

Дата проведения: 8-9 июня 2016 г.

Место проведения: г. Познань                         

Описание: Конференция ориентирована для студентов, аспирантов и научных работников, чьи интересы вращаются вокруг Кавказа (Северный Кавказ и Южный Кавказ).  

Цель конференции – представление результатов исследований по Кавказу в междисциплинарной перспективе, особенно исторической, политической, археологической, культурной, зтнической, религиозной, экономической и др., а также создание пространства для обсуждения и обмена взглядами в области обсуждаемых проблем и развитие сотрудничества между польскими и кавказскими научными центрами. 

Мы хотим сосредоточиться на противостоянии изображений о Кавказе (стереотипы, мифы, легенды, и т.д.) с реалиями региона (экономическая, социальная, политическая ситуация и т.д.).


| Скачай программу конференции (PDF - на польском языке) |

| Скачай полную информацию про конференции |


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.