dr Bartłomiej BrzezińskiDr Bartłomiej Brzeziński

e-mail: bartekbrzezi@gmail.com
telefon: 829-14-55

Stanowisko:
adiunkt w Zakładzie Badań nad Kulturą Europy Wschodniej i Azji

Dyżur:
Poniedziałek: 10.45-12.45 (s.3.30)
Środa: 10.45-11.45 (s.3.30)

 


Przebieg pracy naukowej:

 • Studia magisterskie na Wydziale Filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska „Współczesna rosyjska i amerykańska proza fantastyczna i fantastyczno-naukowa”, obroniona w 1995 r.
 • Studia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych, w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oddelegowany z Instytutu Wschodniego UAM, praca doktorska „Myśl filozoficzno-religijna Mikołaja Aleksandrowicza Bierdiajewa i jej prawosławne konteksty”, obroniona w 2001 r.

Zainteresowania naukowe:

 • rosyjska myśl filozoficzno-religijna XIX i XX ww.
 • filozofia
 • teologia i kultura prawosławna
 • religioznawstwo.


Spis najważniejszych publikacji:

Lietuvos Metrika Ilhumena Daniela  

Książki:

 • Mikołaj Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 • (red.) Fenomen rosyjskiego komunizmu. Geneza, konteksty, konsekwencje, pod red. B. Brzezińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • (red.) „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2011, nr 7 pt. „Kultura prawosławna”, pod red. B. Brzezińskiego, D. Jewdokimow, N. Przybylskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
Artykuły:
 • Włodzimierza Sołowjowa wizja końca świata czyli „Krótka opowieść o Antychryście”, [w:] Rozumieć Rosję. Tropy, pod red. M. Figury i G. Kotlarskiego, Poznań 1997.
 • Mikołaj Aleksandrowicz Bierdiajew - myśliciel znany czy nieznany? Rosyjski filozof na łamach „Znaku”, [w:] Oblicza Wschodu w kulturze polskiej, pod red. G. Kotlarskiego i M. Figury, Poznań 1999.
 • Zarys problematyki poznania Boga w myśli filozoficzno-religijnej Mikołaja Bierdiajewa i refleksji prawosławnej, „Sprawy Wschodnie” 2002, nr 1, ss. 95-107.
 • Paryskimi śladami Mikołaja Bierdiajewa, „Przegląd Zachodni” 2003, nr 1 (306), ss. 140-152.
 • Kilka uwag o problemie „prawosławności” myśli Mikołaja Bierdiajewa, „Sprawy Wschodnie” 2003, nr 1 (2), ss. 77-86.
 • (współautorstwo z M. Figurą i P. Andrusieczko) Ukraina wobec rozszerzenia Unii Europejskiej, [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej, pod red. A. W. Mikołajczaka i M. Walczak-Mikołajczakowej, Gniezno 2003.
 • Światło z Zachodu. O znaczeniu emigracyjnej myśli rosyjskiej, [w:] Biełaryskaje gramadstwa u giepalitycznych umowach paczatku XXI stagoddzja: prawawyja, ekanamicznyja i sacyjakulturnyja prabliemy, Minsk 2004, ss. 17-19.
 • Kilka refleksji o współczesności, wierze i Bogu po lekturze Evdokimova, „Sprawy Wschodnie” 2006, nr 1-2 (11-12), ss. 103-109.
 • Dialog i nadzieja. Ekumenizm w teologii ks. Wacława Hryniewicza, „Soter. Journal of Religious Science” 2008, nr 26 (54), Faculty of Theology At Vytautas Magnus University, Kaunas 2008, ss. 21-35.
 • Doświadczenie Boga w małżeństwie ujęciu teologii prawosławnej. Zarys problematyki małżeństwa, wizja kobiety, kontrowersje i konsekwencje, „Filozofia” 2008, t. 4 pt. „Doświadczenie religijne jako problem filozofii religii i teologii”, pod red. J. Baniaka, ss. 269-291.
 • O ateizmie w refleksji teologicznej Pula Evdokimova, [w:] Rosja współczesna. Dziedzictwo i przyszłość, pod red. M. Brody, O. Nadskakuły i A. Płaczka, Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2010.
 • Sergiusz Nikołajewicz Bułgakow (artykuł biograficzny), [w:] Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, pod. red. L. Kiejzik, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2010 (Seria Filozofia rosyjska, t. 2), ss. 188-195.
 • Asceta w wielkim mieście. „Monastycyzm uwewnętrzniony” Paula Evdokimova, [w:] „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2011, nr 7 pt. „Kultura prawosławna”, pod red. B. Brzezińskiego, D. Jewdokimow, N. Przybylskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 155-169.
 • Ks. Henryk Paprocki – badania, analizy, przekłady i interpretacje myśli rosyjskiej, [w:] Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze, część 2, red. L. Kiejzik, J. Ulik, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, ss. 37-48.
 • „Androgynizm”, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 8, pod red. J. Dobieszewskiego, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014, ss. 14-22.
 • „Autokefalia”, [w:] Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 8, pod red. J. Dobieszewskiego, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014, ss. 2-8.

Wybrane przekłady z języka angielskiego i rosyjskiego:

 • Mikołaj Bierdiajew, O godności chrześcijaństwa i niegodności chrześcijan, tłum. B. Brzeziński, „W drodze” 1998, nr 3 i 4 (295 i 296).
 • Mikołaj Bierdiajew, Człowiek i Bóg. Duchowość, tłum. B. Brzeziński, „W drodze” 1998, nr 8 (300).
 • Mikołaj Bierdiajew, Wieczność i czas, tłum. B. Brzeziński, „W drodze” 1999, nr 12 (316).
 • Mikołaj Bierdiajew, Główna idea Włodzimierza Sołowjowa, tłum. B. Brzeziński, „Rocznik Wschodni” 2001, nr 1, ss. 182-189. 
 • Mikołaj Bierdiajew, Fundamentalna idea filozofii Lwa Szestowa, tłum. B. Brzeziński, „Rocznik Wschodni” 2001, nr 1, ss. 189-193.
 • Europa Wschodnia. Koncert kultur. Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, recenzja – autorzy: Ludmiła Bondar i Tatiana Masłowskaja, „Sprawy Wschodnie” 2005, nr 2-3 (9-10), ss. 187-191.
 • Mikołaj Bierdiajew, Samobójstwo. Studium psychologiczne, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2008, vol. III, fasc. 4, ss. 131-149.
 • Sergiusz Bułgakow, Hipostaza i hipostatyczność (scholia do książki Swiet niewieczernyj), [w:] Palamas, Bułgakow, Łosiew. Rozważania o religii, imieniu Bożym, tragedii filozofii, wojnie i prawach człowieka, pod. red. L. Kiejzik, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2010 (Seria Filozofia rosyjska, t. 2), ss. 168-187. (przekład wraz z artykułem biograficznym)
 • Michael Plekon, „Sakrament braterstwa” w życiu i myśli Paula Evdokimova i Matki Marii Skobcowej, „Sensu Historiae” 2011, VOL. IV (2011/3), ss. 99-119.
 • Elisabeth Behr-Sigel, Kobiety w Kościele prawosławnym, [w:] „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2011, nr 7 pt. „Kultura prawosławna”, pod red. B. Brzezińskiego, D. Jewdokimow, N. Przybylskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 195-203.
 • Christophe D’Aloisio, Elisabeth Behr-Sigel, Ojciec w wierze, [w:] „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2011, nr 7 pt. „Kultura prawosławna”, pod red. B. Brzezińskiego, D. Jewdokimow, N. Przybylskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 205-210.
 • Sarah Hinlicky Wilson, Moje prywatne spotkanie z Elisabeth, [w:] „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2011, nr 7 pt. „Kultura prawosławna”, pod red. B. Brzezińskiego, D. Jewdokimow, N. Przybylskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 211-217.
 • Michael Plekon, Teolog Boskiego piękna. Życie jako służba, [w:] „Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein” 2011, nr 7 pt. „Kultura prawosławna”, pod red. B. Brzezińskiego, D. Jewdokimow, N. Przybylskiej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, ss. 149-154.
 • A. Kniazieff, O. Clément, J. Colosimo, Prawosławny Teologiczny Instytut Świętego Sergiusza w Paryżu. 70-lecie teologii prawosławnej w Paryżu, „Sensus Historiae” 2011, VOL. V (2011/4), ss. 149-161. (Przekład i słowo wstępne)

Inne wybrane formy działalności (wykłady otwarte, audycje radiowe itp.):

 • współorganizator Poznańskich Dni Kultury Prawosławnej, współpracownik Fundacji „Barak Kultury” w Poznaniu. Współorganizował wszystkie sześć edycji Poznańskich Dni Kultury Prawosławnej, od 2006 r. (I Poznańskie Dni Prawosławia, „Sacrum i profanum”, „Kobieta w prawosławiu”, „Ikona”, „Anioły i demony”, „Herezje”)
 • audycja radiowa „Dzwony i ikony”, wystąpienie na temat ikon prawosławnych, wyemitowana w Radiu Merkury Poznań 23 Marca 2008 r. 
 • wykład „Ikona – uosobienie Boskiego Piękna”, Centrum Kultury Zamek, w ramach wystawy „Obraz nie ręką ludzką malowany. Ikony Nowosielskiego i archetypy” – 2008 r.
 • wykład „Filozofia w cieniu rosyjskiego prawosławia” w ramach Poznańskich Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej Mimoki 2008 r.
 • wykład „Pejzaż duchowości wschodniej” w ramach wykładów „Kościoły Wschodnie” Cyklu Wykładów Centrum im. Edyty Stein i Centrum Studiów Otwartych UAM, 3 marzec 2010, Instytut Kulturoznawstwa.
 • audycja radiowa o prawosławiu i problematyce herezji w ramach cyklu „Żywot Krystiana”, wyemitowana w Radiu Emaus, 13.10.2011 r. (godz. 21:00 – 22:00), prowadzenie – Andrzej Grupa
 • audycja radiowa o prawosławiu, wraz z ks. Pawłem Minajewem, wyemitowana (na żywo) w Radiu Afera, 16.10.2011 r. (godz. 19:00 – 20:00), prowadzenie – Marcin Piosik.

Nagrody, wyróżnienia:

 • Nagroda Rektora UAM za książkę Mikołaj Bierdiajew – medytacje. Ideowe źródła i konteksty, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.