dr hab. Andrzej RozwadowskiPROF. UAM Dr hab. Andrzej Rozwadowski

e-mail: rozw@amu.edu.pl
telefon: 829-14-42

Stanowisko: Kierownik Zakładu Badań nad Kulturą Europy Wschodniej i Azji

Dyżur:

Poniedziałek: 11.00-12.00 (p.3.11)
Czwartek: 10.30-13.30  (p.3.11)

Przebieg pracy naukowej:

 • Doktorat - 1999, UAM, „Kontekst interpretacyjny mitologii indoirańskiej w analizie sztuki naskalnej Azji Środkowej”

 • Habilitacja - 2009, UAM, „Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej”Zainteresowania naukowe:

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na dziedzictwie kulturowym Azji Środkowej i Syberii, szczególnie przez pryzmat sztuki naskalnej. Interesuje mnie w jakim stopniu sztuka naskalna łączy się z poszczególnymi tradycjami kulturowymi regionu, jak i szerszy kontekst sztuki naskalnej w skali globalnej. Zgłębiam również takie tematy jak: szlak jedwabny jako droga migracji idei i kultur miedzy Azją Środkową a Chinami; religie i systemy wierzeniowe regionu; współczesne odniesienia do przeszłości w kontekście budowania ideologii narodowotwórczych. Istotnym wątkiem moich bieżących badań jest archaiczność szamanizmu, zarówno w ujęciu fenomenologicznym jak i historyczno-kulturowym. W tym zakresie prowadziłem studia zarówno w  Ameryce Północnej, Afryce Południowej,  jak szczególnie w Azji Środkowej i Syberii. Uczestniczyłem także w badaniach w Sudanie i Egipcie. Odbyłem 15 terenowych ekspedycji badawczych (większość w Azji).

Realizowane projekty badawcze:

 • 2012-2014 „Prahistoria szamanizmu syberyjskiego w świetle analizy sztuki naskalnej: symbolika i dynamika tradycji” – kierownik (Centrum Nauki Polskiej);
 • 2001-2003 „Sztuka naskalna Uzbekistanu w świetle lokalnych tradycji kulturowych” – kierownik (KBN);
 • 2001-2004 „Sakha (Jakuci): historia i bieżące perspektywy syntezy syberyjskich tradycji kulturowych” – współwykonawca (KBN); 
 • 1997-1999 „Kontekst interpretacyjny mitologii indoirańskiej w analizie sztuki naskalnej Azji Środkowej” – kierownik (KBN).

Staże i stypendia:
 • 2008 kwerenda archiwalna w muzeach południowej Syberii (Ałtaj/Chakasja) - stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • 2008 Erasmus Mundus – wykłady o sztuce naskalnej w Kirgistanie na Uniwersytecie w Narynie;
 • 2008 Innolec Lectureship in Anthropology, Masaryk University, Brno.
 • 2007 kwerenda biblioteczna w International Center for Prehistoric Art, Valcamonica, Capo di Ponte,Włochy;
 • 2004 - 2005 – Fundacja Fulbrighta (senior research grant) - Arizona State University, Tempe; projekt “Ancient art and shamanism: American-Asian comparative study”
 • 2001 Rock Art Research Institute, University of the Witwatersrand, Johannesburg, RPA (Fundacja im. Stefana Batorego);
 • 1996 – 1997 University of Southampton, Wielka Brytania, Department of Archaeology. Uczestnictwo w kursach: Theory and Method in Rock Art Research oraz Art and Society (Tempus).

Ważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • 2-6 IX 1998, ACRA II – International Conference on Rock Art „Theoretical Perspectives in Rock Art Research”, Alta - Norwegia.
  Referat: From semiotics to phenomenology or Central Asian petroglyphs and the Indo-Iranian mythology.
 • 14-19 IX 1999, 5th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Bournemouth – Wielka Brytania.
  Referat: Disappearing into the rock: identifying the shamanic context of the petroglyphs of Tamgaly Valley (southern Kazakhstan).
 • 25-28 IX 2002, International Conference of International Institute for Central Asian Studies (UNESCO), Samarkanda – Uzbekistan.
  Referat: Ideologies in confrontation: Islam versus indigenous culture.
 • 13-17 X 2002, International conference “Shamanism today: Transformations of the inhabitants’ of Siberia traditional beliefs”, Poznań.
  Referat: Shamanistic rock images and their present perception in Central Asia and Siberia.
 • 21-26 VI 2003, 5th World Archaeological Congress, Washington D.C., USA. Współorganizator panelu “Rock art: meanings then and meanings now”.
  Referat: Art and tradition: changing context of the meaning of Central Asian rock art.
 • 31 III – 5 IV 2004, 69th Annual Meeting of the Society for American Archaeology, Montreal, Kanada, “Faith in the Past: Theorizing an Archaeology of Religion”. 
  Referat zaproszony: Rethinking the Prehistory of Central Asian Shamanism: Archeological-Historical Discourse.
 • 12-14 IX 2005, Kraków; European Society for Central Asian Studies; Ninth Conference “Central Asia: The Local, the Regional and the Global”. Organizator panelu “Antiquity and dynamics of Central Asian shamanism”.
  Referat: Prehistory of Central Asian Shamanism: Conceptualizing the Problem.
 • 2-7 X 2005, Moskwa; World of Rock Art – International Conference on Rock Art.
  Referat: A. Rozwadowski & David Whitley: Shamans and Continents: towards contextualization of the Pre/History of Asian and American Shamanism(s).
 • 12-17 II 2006, Kimberley, RPA – South African Conference on Rock Art.
  Referat zaproszony: Shamanism, rock art and history: implications from a Central Asian case study.
 • 18-24 V 2007, Darfo Boario Terme, Włochy; XXII Valcamonica Rock Art Symposium.
  Referat: Rock art in terms of tradition: Towards a new conceptualization and understanding of the Central Asian rock art.
 • 5-8 IX 2007, Łódź; World Archaeological Inter-Congress “Archaeological Invisibility and Forgotten Knowledge”.
  Referat: Prehistory of Central Asian/Siberian shamanism: Is there a place for ‘prehistory of shamanism’ in archaeological discourse?
 • 22-23 X 2007, Paris, Francja; Les expresssions intellectuelles et spirituelles des peuples sans ecriture (Colloque de Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques et Centre International d’Etudes Prehistoriques et Ethnographiques).
  Referat: Potentials and limits of the text metaphor in interpreting rock art: a historical consideration.
 • 18-28 XI 2008, Turfan, Chiny; Third International Conference on Turfan Studies.
  Referat: Forgotten images and living symbols: in search of symbolic tradition in Central Asian rock art.
 • 24.04.2009 – Atlanta, USA; 74th Annual Meeting of the Society for American Archaeology.
  Referat: Entering the rock? Culture specifics and universals in shamanistic rock art in Siberia.
 • 28.10-2.11.2009 – Capo di Ponte, Włochy; XXIII Valcamonica Symposium: Making history of prehistory – the role of rock art.
  Referat: Siberian rock art and shamanism: history versus phenomenon.
 • 28-30 VI 2010 Pułtusk; Interdisciplinary Conference “Seeking Origins and Manifestations of Religion”.
  Referat: Is Shamanism the Most Ancient Religion? Can Archaeology Help to Answer the Question?
 • 6-11 IX 2010 Tarascon-sur-Ariege, Francja, Conference of International Federation of Rock Art Organizations “Pleistocene Art of the World”.
  Referat: From Pleistocene to the more recent art: entering the rock as a universal shamanic theme? Some recent observations from Siberia.
 • 19-21 X 2010 Smara, Maroko, International workshop “Conservation of African Rock Art: Challenges of Theft and Vandalism”.
  Referat zaproszony: Preserving through understanding.
 • 5-9 X 2011 Warszawa, International Society for Shamanistic Research  “Shamanhood and its Art” – head of the advisory board.
  Referat: Finding drum in the rock: in search for interrelation between rock images and beliefs.

Wyróżnienia:

 • 2010 - nominacja książki „Obrazy z przeszłości: hermeneutyka sztuki naskalnej” do Nagrody im. Jana Długosza;
 • 2000, 2003, 2010 – nagrody Rektora UAM za osiągnięcia naukowo-badawcze;
 • 2004 - nagroda Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Indoirańczycy, sztuka i mitologia”;

Inne:

 • kierownik Zakładu Sztuki Naskalnej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata.
 • promotor przewodu doktorskiego Jany Hajkovej na Uniwersytecie Karola w Pradze. 

Zob. także:

http://amu.academia.edu/AndrzejRozwadowski

http://www.archeolog.pl/pl1/teksty246/pasja_do_sztuki_naskalnej


Spis najważniejszych publikacji:

Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej.  Symbols through Time: Interpreting the Rock Art of Central Asia. Indoirańczycy – sztuka i mitologia. Petroglify Azji Środkowej.  Spirits and Stones: Shamanism and Rock Art in Central Asia and SiberiaSztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej

Książki:

 • Obrazy z przeszłości. Hermeneutyka sztuki naskalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009.
 • Symbols through Time: Interpreting the Rock Art of Central Asia. Poznań: Institute of Eastern Studies, University of Adam Mickiewicz 2004.
 • Indoirańczycy – sztuka i mitologia. Petroglify Azji Środkowej.  Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM  2003.
 • Spirits and Stones: Shamanism and Rock Art in Central Asia and Siberia (red. A. Rozwadowski & M.M. Kośko). Poznań: Instytut Wschodni UAM  2002.
 • Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej  (red. A. Rozwadowski, M. Kośko, T. Dowson). Warszawa: Dialog 1999.
Artykuły:

 • (1997) ‘Sztuka naskalna i Indoirańczycy: interpretacja etniczna petroglifów doliny Sarmišsaj’ w: A. Kośko, T. Širinov, W. Rączkowski (red.), Sztuka naskalna Uzbekistanu, 205-235, Poznań: Instytut Historii UAM. 
 • (1998) ‘Czytając sztukę naskalną: między archeologią a etnografią’, Przegląd Archeologiczny 46: 5-21.
 • (1998) ‘Tekst, sztuka, skała: dylematy „czytania” sztuki naskalnej’ w: J. Topolski (red.) Interpretacja jako konstrukcja, 39-62, Poznań: Instytut Historii UAM.
 • (1999) ‘Sztuka naskalna, szamanizm i Azja Środkowa: dylematy relacji’ w: A. Rozwadowski, M. Kośko, T. Dowson (red.) Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej, 9-38, Warszawa: Dialog.
 • (1999) ‘Znikając w skale: szamanistyczne aspekty tradycji indoirańskiej jako kontekst dla interpretacji petroglifów Azji Środkowej’ w: A. Rozwadowski et al. (red.) Sztuka naskalna i szamanizm Azji Środkowej, 101-134, Warszawa: Dialog.
 • (2001) ‘The petroglyphs of Central Asian from the viewpoint of the Indo-Iranian hypothesis’, Indo-European Studies Bulletin 9 (2): 9-19.
 • (2001) ‘From semiotics to phenomenology: Central Asian petroglyphs and the Indo-Iranian mythology’ w: K. Helskog (red.), Theoretical perspectives in rock art research, 155-174, Oslo: Novus Press. 
 • (2001) ‘Sun gods or shamans? Interpreting solar-headed petroglyphs in Central Asia’ w: N. Price (red.) Archaeology of shamanism, 65-86, London, New York: Routledge.
 • (2002) ‘The antiquity and dynamics of Central Asian shamanism and rock art’ w: H. Celâl Güzel, C. Cem Oğuz & Osman Karatay (red.) The Turks, vol. 1, 967-980, Istanbul: Yeni Türkiye Research and Publication Center.
 • (2002) ‘Crossing the crack: flying to the cloud. Indo-Iranians, shamanism and Central Asian rock art’, Bolletino del Centro Camuno di Studi Preistorici 33: 97-105.
 • (2002) ‘Disappearing in the cliffs: shamanistic aspects of Indo-Iranian mythology as a context for interpreting Central Asian petroglyphs’ w: A. Rozwadowski with M.M. Kośko (red.), Spirits and stones: shamanism and rock art in Central Asia and Siberia, 49-79, Poznań: Instytut Wschodni UAM.
 • (2007) ‘Potentials and limits of the text metaphor in interpreting rock art: a historical consideration’ w: E. Anati & J-P Mohen (red.), Les expresssions intellectuelles et spirituelles des peuples sans ecriture, 95-106, Capo di Ponte: Edizioni del Centro.
 • (2007) ‘Napinanie łuku: w poszukiwaniu śladów indoeuropejskiego dziedzictwa Azji Środkowej’ w: A. Bednarczuk, E. Bugaj, W. Rządek (red.), Eurazja i antyk, 71-82, Poznań: Instytut Prahistorii UAM.
 • (2008) ‘Centering historical-archaeological discourse: the prehistory of Central Asian/South Siberian shamanism’ w: D. Whitley & K. Hays-Gilpin (red.), Belief in the Past: Theoretical approaches to the archaeology of religion, 105-118, Walnut Creek: Left Coast Press.
 • (2008) ‘Forma, treść i podobieństwo: w kwestii ontologicznego statusu obrazów naskalnych (na przykładzie „solarnych” petroglifów Azji Środkowej)’ w: J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz, M. Szmyt (red.), Na pograniczu światów, 469-482, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • (2012) ‘Shamanism in indigenous context: interpreting the rock art in Siberia’ w: J. McDonald & P. Veth (red.), A Companion to Rock Art. Oxford: John Wiley & Sons (w druku).
 • Rozwadowski, A. & M. Hužanazarov  (1999) ‘The earliest rock art of Uzbekistan in its Central Asian context: some dilemmas with chronological estimations in Central Asian rock art studies’ w: M. Strecker & P. Bahn (red.) Dating and the earliest known rock art, 79-82, Oxford: Oxbow Books.
 • Jasiewicz, Z. & A. Rozwadowski (2001) ‘Rock paintings – wall paintings: new light on art tradition in Central Asia’, Rock Art Research 18 (1): 3-14.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.