dr Magdalena Lachowicz

e-mail: malachow@amu.edu.pl
telefon: 829-14-59

Stanowisko:
adiunkt w Zakładzie Badań nad Przemianami Politycznymi i Społecznymi Europy Wschodniej i Azji

Dyżur:
Poniedziałek: 11.00-12.00 (s.3.34)
Czwartek: 10.45-11.45 (s. 3.34)


Zainteresowania badawcze:

Od początku kariery naukowej moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół  zagadnień socjologii narodu, stosunków etnicznych i ruchów regionalnych na obszarze  Eurazji. Zakres prowadzonych badań dotyczył współczesnej polityki narodowościowej państw Europy Środkowo – Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Ukrainy i Słowacji, a szczególnie funkcjonowania grupy Rusinów Karpackich w kontekście polityki  regionalnej i globalnych procesów społecznych.


Przebieg kariery naukowej:

Od  2011 roku adiunkt w Zakładzie Stosunków  Międzynarodowych i  Gospodarczych  Instytutu  Wschodniego Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza.

2011 r - uzyskanie stopnia  naukowego doktora nauk  humanistycznych w zakresie  historii. Temat  dysertacji doktorskiej:Rusini i ich współczesne aspiracje  narodowotwórcze.

2006 r. - ukończenie  studiów podyplomowych w zakresie  kwalifikacji  pedagogicznych

2002 r. - ukończenie studiów na kierunku: Stosunki  Międzynarodowe, spec. wschodoznawstwo. w Instytucie Wschodnim UAM w Poznaniu Temat pracy magisterskiej: Etniczność Łemków polskich na  przykładzie  wsi Kunkowa w powiecie gorlickim.


Zrealizowane projekty naukowe:

W latach 2007 – 2010 realizacja projektu badawczego w ramach grantu promotorskiego pod  tytułem: Rusini i ich współczesne aspiracje narodowotwórcze pod kierownictwem prof. dra hab. Piotra Kraszewskiego. Rejony terenowych badań naukowych: Zakarpacie na  Ukrainie i Preszowszczyzna na Słowacji 


Wybrane publikacje naukowe:

  • M. Lachowicz, Starsze pokolenie mieszkańców Zakarpacia wobec aktualnej polityki  narodowościowej Ukrainy [w:] Osoby starsze wobec polityki. Rola osób starszych w kształtowaniu polityki, red. D. Gauza, M. Krzysztofik, Zielona Góra 2010

  • M. Lachowicz, Symbolika „dużej” i „małej” Ojczyzny w świadomości współczesnych Rusinów Karpackich w warunkach pogranicza kulturowego [w:] „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda, M. Szymczak,    Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010

  • M. Lachowicz, Rusińskie Zakarpacie - przestrzeń pogranicza niedostrzeganego. Symbolika ojczyzny w  konstrukcie  tożsamościowym Rusinów Karpackich na Ukrainie [w:] „Rocznik Ruskiej  Bursy”, Gorlice 2009

  • M. Lachowicz, Rola sacrum w życiu etnicznym Łemków [w:] „Sprawy Wschodnie” zeszyt 1-2 (16-17), Poznań 2008

  • M. Lachowicz, System rusińskich szkół niedzielnych na Zakarpaciu – teraźniejszość i perspektywy rozwojowe [w:] Łemkowie, Bojkowie, Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, Legnica – Zielona Góra 2007

  • M. Lachowicz, Problem tożsamości rusińskiej w rejonie Zakarpacia [w:] Łemkowie. Historia i kultura, Szreniawa 2007

  • M. Lachowicz, Determinanty procesów integracyjnych mniejszości łemkowskiej w Polsce 1989 r. [w:] Актуальные проблемы социально – гуманитарных наук в услобиях цовременных интеграционных процессов, ред. С. Ф. Сокол, С. А Самал, В. К. Бонько, Минск 2006

  • M. Lachowicz, Rola terytorium autochtonicznego w świadomości Łemków polskich, [w:] „Sprawy Wschodnie”, 2004, zeszyt 2-3 (6-7)

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.