Prof. Krzysztof PietkiewiczProf. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz

e-mail: pietka@amu.edu.pl
telefon: 829-14-45, 829-14-47

Stanowisko:
dyrektor Instytutu Wschodniego UAM 

Dyżur:

 • Poniedziałek:  11:00-12.00 (p.3.16, 3.14)
 • Czwartek: 12.30-13.30 (p.3.16, 3.14)


Przebieg pracy naukowej:

 • 1999-2002 - kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej UAM 
 • 1996-2002 - prodziekan Wydziału Historycznego UAM 
 • od 2002 - dyrektor Instytutu Wschodniego UAM 

Zainteresowania naukowe:
Od początku pracy naukowej pozostaję wierny tematyce badań nad całymi dziejami Europy Wschodniej ze szczególnym  uwzględnieniem historii Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Ponadto przedmiotem moich zainteresowań jest historia stosunków międzynarodowych w aspekcie wschodnioeuropejskim.
Interesuje mnie także dawna kultura ruska, najdawniejsze piśmiennictwo. Specjalizuję się także w paleografii ruskiej i neografii rosyjskiej

Realizowane projekty badawcze:

 • Realizuję projekt Paleografia ruska w ramach finansowanego przez Komitet Badań Naukowych programu podjętego przez Instytut Historii PAN w Warszawie pt. Nauki pomocnicze historii (Kontynuacja): paleografia, epigrafika (2009 – 2012)
 • Przygotowuję wydanie Ks. III A 28 Metryki Litewskiej (Księga wpisów królowej Bony 1544-1548)
 • Uczestniczę w przygotowaniu publikacji pozostałych związanych z imieniem królowej Bony ksiąg Metryki Litewskiej (ks. 18, 32 i 33)


Spis najważniejszych publikacji:

Lietuvos Metrika Ilhumena DanielaKieżgajłowieCyrylicaHistoria

Książki:

 • Kieżgajłowie i ich latyfundium do połowy XVI wieku. Ze studiów nad rozwojem własności ziemskiej w Wielkim Księstwie Litewskim w średniowieczu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1982, ss. 164.
 • Wielkie Księstwo Litewskie pod rządami Aleksandra Jagiellończyka. Studia nad dziejami panstwa i społeczeństwa litewskiego na przełomie XV i XVI w., Poznań 1995, ss. 256.
 • Cyrylica. Skrypt do nauki odczytywania pisma staroruskiego i rosyjskiego dla studentów archiwistyki,Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1996, s. 84.
 • Historia nowożytna do roku 1815. Podręcznik dla szkół podstawowych, Wyd. Graf-Punkt, Warszawa 1997, s. 267.
 • Historia czasów nowożytnych (do 1815 r.). Podręcznik dla szkoły średniej, Wydawnictwo Graf-Punkt, Warszawa 1998, ss. 461.
 • Ihumena Daniela z ziemi ruskiej pielgrzymka do Ziemi świętej. «Хожение» Игумена Даниила. (relacja z początku XI wieku), przekł. K. Pietkiewicz, do druku przygotowali J. Grzembowska i K. Pietkiewicz, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, ss. 178.
 • Lietuvos Metrika. Lithuanian Metrica. Литовская Метрика. Knyga Nr. 9. Uћraљymų knyga 9, Parengė Krzysztof Pietkiewicz, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, ss. 616.
 • [współautor] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. T. III, Monarchia Jagiellonów 1399–1586,Bertelsmann Media – Horyzont, Wydawnictwo Dolnośląskie, Warszawa-Wrocław 2003, rozdziały:Narodziny zagrożenia ze Wschodu, s. 78–83; Awantura mołdawska, s. 86–89; A jednak demokracja szlachecka, s. 92–97; Królowa Bona, s. 122–127;  Unia polsko-litewska, s. 168–173; Organizacja państwa, s. 176–181.
 • [współautor z G. Błaszczykiem i D. Michaluk] Wielkie Księstwo Litewskie w historiografii. Bibliografia 1990-2003, w: Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучення ў 1991-2003 гг. Матэрыялы міжнароднава круглава стола (16-18 мая 2003 г., г. Гродна) – Grand Duchy of Lithuania: History of Research, 1991-2003, Minsk 2006, s. 386-480. 
Artykuły:
 • Najstarszy inwentarz dóbr radziwiłłowskich z 1528 r., (w:) Lituano-Slavica Posnaniensia, t. I, Poznań 1985, s. 175-186.
 • Kazimierz Chodynicki 1890 - 1942, (w:) Wybitni historycy wielkopolscy, praca zbiorowa pod red. J. Strzelczyka, Poznań 1989, s. 183-197 (wznowienie Wydawnictwo Poznańskie 2010)
 • Metryka Litewska - księga wpisów za lata 1516 - 1518, (w:) Lituano-Slavica Posnaniensia, t. VI, s. 159-199.
 • Dokument ruski w kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellończyka (1492-1506), (w:) Litwa i jej sąsiedzi od XII do XX wieku. Studia ofiarowane Prof. dr. hab. Jerzemu Ochmańskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Poznań 1994, s. 65-86.
 • Nowa edycja Metryki Litewskiej, Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica, 7, 133-153 (1997)
 • Dwór litewski wielkiego księcia Aleksandra Jagiellończyka (1492–1506), w: Lietuvos Valstybė XII–XVIII a., red Z. Kiaupa, A. Mickevičius, J. Sarcevičienė, Vilnius 1997, s. 75-131.
 • Księga 9 wpisów (Книга записей) Metryki Litewskiej, układ i zawartość, oraz jej kontynuacja do roku 1518 z Archiwum Radziwiłłowskiego, w: Lietuvos Metrika. 1991-1996 metu tyrinejimai, [Metryka Litewska. Badania z lat 1991-1996], praca zbiorowa pod red. Z. Kiaupy i A. Urbanaviciusa, wyd. Lietuvos Istorijos Institutas Leidykla, Vilnius 1998, s. 11-35.
 • Procesy państwowtwórcze w Europie środkowowschodniej (na marginesie tezy o białoruskim pochodzeniu państwa litewskiego), w: Природа и культура, pod red. E.S. Kulpina, Social-Natural History, XX, Moskwa 2001, s. 142-149.
 • Polityka w. ks. litewskiego Aleksandra wobec miast, Białostocczyzna, nr 1-2/61–62/2002, s. 18–41 (numer ukazaі siк w lipcu 2003 r.).
 • Armia Czerwona jako przeciwnik formacji wielkopolskich w wojnie 1919–21, w: Wielkopolanie w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918–1920. XIV Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, pod red. B. Polaka i E. Śliwińskiego, Kościan 2003,  s. 119–130.
 • [współautor z E.S. Kulpinem] Восточня Европа между двумя смутами: феномен Великого Княжества Литовского, «Общественные Науки и Современность», Росийская Академия Наук, Москва 2004, № 2, s. 80-94.
 • Польско-литовско-русское сосуществование в польско-литовском государстве XIV-XVII вв.,w:Человек и природа: история и современность,pod red. E.S. Kulpina, Siocial-Natural History, XXIV, Symferopol 2004, s. 229-243 (w innej wersji: Литовцы, русские, поляки в Польско-Литовском государстве, w:  «История и Современность», № 1, Март 2005, s. 78-93).
 • Казацкое государство; Великое княжество, литовское; [w:] Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Сб. статей под ред. Л.Е. Гринина, Д.М. Бондаренко, А.В. Коротаева, „Учитель”, Волгоград 2006, ss. 280-334.
 • Rola ZSRR w eskalacji zimnej wojny i jej wpływ na załamanie radzieckiego imperium w: Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego, praca zbiorowa pod red. Bogdana Koszela i Sebastiana Wojciechowskiego, Instytut Zachodni, Poznań 2006.
 • Uwagi o dokumencie łacińskim w praktyce kancelarii litewskiej Aleksandra Jagiellończyka, w:  Praeities pėdsakais. Skiriaa Profesoriaus daktaro Zigmanto Kiaupos 65-mečiui, wyd. „Lietuvos istorijos institutas Leidykla”, Vilnius 2007, s. 119-134.
 • Переяславска рада в новейшей польской историографии и публицистике, Человек и природа. Противостояние и гармония, pod red. E.S. Kulpina, Siocial-Natural History, XXIX, Moskwa 2007, s. 165-190; to samo w: „История и современность», № 2/2007, «Учитель», Москва 2007, 184-216.
 • Spór wokół osoby Aleksandra Jagiellończyka (Ginčiai istoriografijoje apie Aleksandro ašmeni), w:Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras ir jo epocha. Mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Steponavičienė, Vilnius, 2007, s. 15–32.
 • Z perspektywy 360 lat stosunków polsko-ukraińskich, w: Od Zborowa do NATO (1649-2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Monografia naukowa. Politologia, red. M. Franz i K. Pietkiewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 7-19.
 • Królowej Bony księgi Metryki Litewskiej, w: Studia z dziejów Europy Wschodniej, pod red. G. Błaszczyka i P. Kraszewskiego, PTPN Poznań 2010, s. 99-110.
 • Oryginaliosios Lietuvos Metrikos knygos Vyriausiojo senujų aktų archyvo Varšuvoje fonde, „Lietuvos Metrikos naujenos” 11 – 2009, LII Leidykla, Vilnius 2010, s. 26-29. [to samo po polsku:Oryginalne księgi Metryki Litewskiej w zespole Tak Zwanej Metryki Litewskiej w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w wersji rosyjskiej czasopisma „Новости Литовской Метрики”, s. 30-34.]
 • Początki państwowości litewskiej, w: Poznań – Wilnu. Studia historyków w roku tysiąclecia Państwa Litewskiego, red. Z. Wojtkowiak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, s. 145-184.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.