Tematy badawcze realizowane w Instytucie Wschodnim:


W 2010 - 2011 roku

 • Stosunki międzynarodowe na obszarze Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Syberii i Kaukazu.
 • Historia Europy Wschodniej od czasów najdawniejszych do współczesności.
 • Kultura społeczeństw- filozofia, myśl społeczne, antropologia kultury Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Syberii i Kaukazu.
 • Transformacja i rozwój gospodarczy krajów Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Syberii i Kaukazu.

W 2009 roku

 • Stosunki międzynarodowe na obszarze Europy Wschodniej, Azji Środkowej i
 • Syberii.
 • Historia Europy Wschodniej od czasów najdawniejszych do współczesności.
 • Rosyjska filozofia i myśl społeczna.
 • Etnologia i antropologia kulturowa ludów Europy Wschodniej, Azji 
 • Środkowej i Syberii.
 • Kultura społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.
 • Transformacja i rozwój gospodarczy krajów Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.

W latach 2007 - 2008

 • Międzynarodowe stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne na obszarze Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.
 • Dzieje społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.
 • Nurty kultury społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.
 • Antropologia ludów Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii.

W 2006 roku

 • Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 • Rosja między Wschodem a Zachodem.
 • Ewolucja systemu politycznego w Rosji na przykładzie wyborów prezydenckich w 2000 i 2004 roku.
 • Polityczne aspekty funkcjonowania Obwodu Kaliningradzkiego.
 • Prawosławny Instytut Teologiczny Św. Sergiusza w Paryżu. Historia, teologia, filozofia.
 • Wpływ zabiegów marketingowych na zmianę metafizycznych postaw postrzegania rzeczywistości.
 • Wpływ angielskich poetów metafizycznych na twórczość Josifa Brodskiego.
 • Cerkiewna architektura drewniana, powstała po latach 1815-1915.
 • Ukraińcy i Białorusini w życiu politycznym II Rzeczypospolitej.
 • Rusini i ich współczesne aspiracje narodowotwórcze
 • Polacy i polskość w Azji Środkowej.
 • Elity tradycyjne i współczesne w Azji Środkowej.
 • Etnocentryzm w rosyjskiej historiozofii.
 • Polska polityka wschodnia po 1989 roku.
 • Zmiany społeczne i demograficzne w Rosji. w l. 1990-2005.
 • Społeczności kultury amfor kulistych w Europie Środkowej i Wschodniej.
 • Możliwości i ograniczenia interpretacji społecznych w odniesieniu do pradziejów.
 • Tradycyjna kultura ludów Azji Środkowej i Syberii.
 • Współczesne przemiany światopoglądowe ludów Syberii.
 • Polacy i Litwini na Ziemi Sejneńskiej. Między izolacją, integracją i asymilacją.
 • 1992-2003 Polityka pieniężna w krajach b. ZSRR
 • Radziecka polityka narodowościowa w l. 1917-91 na przykładzie Piotrogradu i Leningradu.
 • Polacy w Kazachstanie w latach 1945-2000. Studia z dziejów nad świadomością narodową mniejszości polskiej w Kazachstanie.
 • Rosja wobec aspiracji niepodległościowych republik wschodniosłowiańskich po rozpadzie Związku Radzieckiego
 • Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie. Polska w polityce niepodległej Ukrainy.
 • Kształtowanie się systemu politycznego Kazachstanu w l. 1991-2000. Kontekst historyczno-kulturowy.
 • Próby integracji wojskowej na obszarze b. ZSRR w latach 1992-2003.
 • Rosyjscy Niemcy. Studia nad przemianami społecznymi po rozpadzie ZSRR.
 • Rozwój i czynniki specyficzne sytuacji demograficznej na Białorusi w okresie lat 1950-2004.
 • Status społeczny Polaków na Łotwie